ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*conspicuous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conspicuous, -conspicuous-

*conspicuous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conspicuous (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. obvious
inconspicuous (adj.) ซึ่งไม่สะดุดตา See also: ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา, ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่เด่น Syn. unnoticeable Ops. conspicious, noticeable
English-Thai: HOPE Dictionary
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct
English-Thai: Nontri Dictionary
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We look kind of conspicuous, don't you think?เราดูเป็นจุดเด่นเกินไป คุณว่าไม๊?
Not exactly an inconspicuous ride.มันเป็นรถที่ ไม่มีอะไรสะดุดตาเลย
The idea behind a stakeout is to remain inconspicuous, you moron. Uh, hello?การซุ่มดูต้องไม่ทำให้สะดุดตานะไอ้บื้อ
She had a conspicuously radiant presence...ตอนอยู่ในห้องเรียน เธอก็ยังคงเป็นคนที่มีบุคลิกร่าเริงอย่างเห็นได้ชัด
I suppose i should sign it somewhere inconspicuous, given recent events.ฉันเดาฉันควรเซ็นมันตรงที่ ๆ ไม่สะดุดตา จากเหตุการณ์ล่าสุดแล้วเนี่ย
Upon my return home, I found the streets conspicuously silent.Upon my return home, I found the streets conspicuously silent.
Well, this isn't exactly the inconspicuous relationship I wanted.ฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์เป็นที่จับตามองหรอกนะ
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry,สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น
Would be more inconspicuous than this.ยังซึ่งไม่สะดุดตาเท่านี้เลย
These things have saved my life more than once, and I know how to be inconspicuous when I need to.ของพวกนี้ช่วยชีวิตฉัน มากกว่าหนึ่งครั้ง และฉันรู้ว่าจะทำตัวไม่ให้สะดุดตา เมื่อจำเป็น
You're too conspicuous in those clothes.ชุดท่านมันออกจะสะดุดตาไปนิด
Our still conspicuously absent gallery owner. Hmm. He may explain what I found in Nicholas's bank account-- not much.เจ้าของแกลลอรี่ที่ยังหาตัวไม่เจอของเรา เขาอาจอธิบายเรื่องเงินในบัญชีของนิโคลัสได้

*conspicuous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, 显眼 / 顯眼] conspicuous; eye-catching; glamorous
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, 坚苦卓绝 / 堅苦卓絕] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous
引人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 引人注目] to attract attention; eye-catching; conspicuous
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 显 / 顯] prominent; conspicuous

*conspicuous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[, konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
めきめき[, mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous
最たる[さいたる, saitaru] (adj-pn) prime; conspicuous
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P)

*conspicuous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement
สล้าง[adj.] (salāng) EN: splendid ; lofty ; prominent ; conspicuous FR:
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously FR: sous les yeux

*conspicuous* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; deutlich; unübersehbar {adj} | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *conspicuous*
Back to top