ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conspicuous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conspicuous, *conspicuous*,

-conspicuous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry,สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น
You're too conspicuous in those clothes.ชุดท่านมันออกจะสะดุดตาไปนิด
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the Uniอีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด
It'll look a little conspicuous where we're going next.เพราะมันจะดูสดุดตาในที่เราจะไปกันน่ะสิ

-conspicuous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, 坚苦卓绝 / 堅苦卓絕] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.

-conspicuous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[, konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous
最たる[さいたる, saitaru] (adj-pn) prime; conspicuous
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color

-conspicuous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
สล้าง[adj.] (salāng) EN: splendid ; lofty ; prominent ; conspicuous FR:

-conspicuous- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; deutlich; unübersehbar {adj} | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conspicuous-
Back to top