ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*concurrency*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น concurrency, -concurrency-

*concurrency* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concurrency (n.) การเกิดในเวลาเดียวกัน Syn. coincidence, coexistence, concurrence
concurrency (n.) การเห็นพ้องด้วย Syn. agreement, concurrence
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concurrencyภาวะพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *concurrency*
Back to top