ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*comprehensively*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comprehensively, -comprehensively-

*comprehensively* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprehensively (adv.) อย่างครอบคลุม Syn. universally, largely, widely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magnussen is the most dangerous man we've ever encountered and the odds are comprehensively stacked against us.สำหรับการหักหลังที่หนักกว่านั้น เเม็คนัสเซ่นคือบุคคลอันตรายที่สุด เท่าที่เราเคยพบมา เเละส่วนที่เเตกต่างคือ เเผนการซับซ้อนที่จะขัดขวางเรา

*comprehensively* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively

*comprehensively* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *comprehensively*
Back to top