ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-comprehensively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comprehensively, *comprehensively*,

-comprehensively- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magnussen is the most dangerous man we've ever encountered and the odds are comprehensively stacked against us.สำหรับการหักหลังที่หนักกว่านั้น เเม็คนัสเซ่นคือบุคคลอันตรายที่สุด เท่าที่เราเคยพบมา เเละส่วนที่เเตกต่างคือ เเผนการซับซ้อนที่จะขัดขวางเรา

-comprehensively- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -comprehensively-
Back to top