ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*compendious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compendious, -compendious-

*compendious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compendious (adj.) สั้นและชัดเจน Syn. concise, inclusive
compendiously (adv.) อย่างย่อๆ See also: อย่างสรุป Syn. concisely, inclusively
English-Thai: HOPE Dictionary
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic

*compendious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kurz {adv}compendiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *compendious*
Back to top