ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*comet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comet, -comet-

*comet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comet (n.) ดาวหาง
comethrough (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. fill, meet expectations
English-Thai: HOPE Dictionary
comet(คัม'มิท) n. ดาวหาง, See also: cometary adj.
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
English-Thai: Nontri Dictionary
comet(n) ดาวหาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cannon Fenske Viscometersแคนนอนเฟนส์วิสโคมิเตอร์ [การแพทย์]
Cometsดาวหาง [TU Subject Heading]
Hale-Bopp cometดาวหางเฮล-บอพพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวหาง (n.) comet
หาง (n.) comet Syn. ดาวหาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน
Darkness, like a comet, like a ship, lo, passing into the night....เหมือนดาวหางหรือเรือ ที่ผ่านไปตอนกลางคืน
I'm planning on building a larger one so I can see the comet Hyakutake.ฉันคิดไว้ว่าจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้น / ฉันจะได้เห็นดาวตกฮายากูทาเกะ
It is said the comet always precedes them.ว่ากันว่า... พวกมัน จะมีดาวหางนำทัพมาก่อน
... beforeweallbecometoobefuddled by our excellent feast.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลียงอันชวนโอชะพวกนี้
MAN: Now, would it be fair to say that this comet is close in size to Haley's comet, or is it a little bigger?จะพูดได้มั้ยว่า อุกบาตลูกนี้ มีขนาดใกล้เคียงกับ
Well, actually, as far as comets go, this one's a little smaller than Haley's, but what makes this particularly interesting to us is how close it will pass by Earth.แหม จริงๆ แล้ว ลูกอุกบาต
The comet. It's not a fly-by anymore.ลูกอุกบาต มันไม่เพียงแต่ลอยผ่านไปเท่านั้นอีกแล้ว
A comet cannot change course.ลูกอุกบาตเปลี่ยนทิศทางไม่ได้
It appears the comet has...ดูเหมือนว่า ลูกอุกบาตจะ...
No effect. The comet is still headed right for us.ลูกอุกบาตไม่เป็นไรเลย ยังคงวิ่งตรงมาหาเรา
"When the Jews return to Zion And a comet rips the sky,เมื่อไหร่ที่พวกยิวเขาไปที่ 'ไสอ้อน' และดาวหางอยู่บนท้องฟ้า

*comet* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孛星[bèi xīng, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥ, 孛星] comet (arch.)
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
茀星[fú xīng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ, 茀星] comet (arch.)
[bèi, ㄅㄟˋ, 孛] comet
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 彗] comet
彗星[huì xīng, ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 彗星] comet
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet
哈雷彗星[Hā léi huì xīng, ㄏㄚ ㄌㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 哈雷彗星] Halley’s comet

*comet* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer
コメット[, kometto] (n) comet
ニセクロスジイソハゼ[, nisekurosujiisohaze] (n) comet pygmy goby (Eviota cometa)
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet
中心核[ちゅうしんかく, chuushinkaku] (n) (See コア) core (of planets, stars, galaxies, etc.); nucleus (of comets, galaxies, etc.)
客星[かくせい;きゃくせい;きゃくしょう, kakusei ; kyakusei ; kyakushou] (n) celestial body seen only for a short time (e.g. comet)
彗星(P);ほうき星;帚星;箒星;すい星[すいせい(彗星;すい星)(P);ほうきぼし(ほうき星;帚星;箒星), suisei ( suisei ; sui hoshi )(P); houkiboshi ( houki hoshi ; sou hoshi ; houkiboshi] (n) comet; (P)
粘度計[ねんどけい, nendokei] (n) viscometer
赤気[せっき, sekki] (n) (1) red cloud; (2) comet
鉄魚[てつぎょ;テツギョ, tetsugyo ; tetsugyo] (n) (uk) comet goldfish
飲酒検知器[いんしゅけんちき, inshukenchiki] (n) (See アルコール検知器) breathalyser; alcometer

*comet* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวหาง[n.] (dāohāng) EN: comet FR: comète [f]
พิโกเมตร[n.] (phikōmēt) EN: picometre ; picometer (Am.) FR: picomètre [m]
โรคกลัวดาวหาง[n. exp.] (rōk klūa dā) EN: cometophobia ; fear of comets FR:
สร้างวิมานในอากาศ[v.] (sāngwimānna) EN: build castles in the air FR: bâtir des châteaux en Espagne ; tirer des plans sur la comète

*comet* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viskosimeter {n}viscometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *comet*
Back to top