ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-comet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comet, *comet*,

-comet- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm planning on building a larger one so I can see the comet Hyakutake.ฉันคิดไว้ว่าจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้น / ฉันจะได้เห็นดาวตกฮายากูทาเกะ
It is said the comet always precedes them.ว่ากันว่า... พวกมัน จะมีดาวหางนำทัพมาก่อน
MAN: Now, would it be fair to say that this comet is close in size to Haley's comet, or is it a little bigger?จะพูดได้มั้ยว่า อุกบาตลูกนี้ มีขนาดใกล้เคียงกับ
A comet cannot change course.ลูกอุกบาตเปลี่ยนทิศทางไม่ได้
It appears the comet has...ดูเหมือนว่า ลูกอุกบาตจะ...
No effect. The comet is still headed right for us.ลูกอุกบาตไม่เป็นไรเลย ยังคงวิ่งตรงมาหาเรา
"When the Jews return to Zion And a comet rips the sky,เมื่อไหร่ที่พวกยิวเขาไปที่ 'ไสอ้อน' และดาวหางอยู่บนท้องฟ้า
It's a comet in the shape of a glowing star, much like the Star of Bethlehem 2,000 years ago - only this one happened a little closer to home, on the European continent, just five years ago.ถ้ามันเป็นดาวหาง/Nในหางของมัน จะต้องเหมือนกับดวงที่ชื่อว่า "Bethlehem"/Nเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ครั้งนี้มันเกิดขึ้นใกล้บ้าน/Nที่ยุโรป
And a comet fills the sky,และดาวหางปรากฎบบท้องฟ้า,
Every time a comet visits our solar system, it brings unexpected surprisesทุกครั้งที่ดางหางได้โคจร มายังระบบสุริยะของเรา มันจะมาพร้อมกับความประหลาดใจ อย่างที่เราคาดไม่ถึง
When a comet visits, it usually brings a beautiful spectacle what we call, shooting starsเมื่อดาวหางโคจรมา จะปรากฏความสวยงามขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเราเรียกว่า ดาวตก
Like a comet maybe or a meteor?เหมือนดาวหาง หรือดาวตกน่ะเหรอ

-comet- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孛星[bèi xīng, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥ, 孛星] comet (arch.)
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
茀星[fú xīng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ, 茀星] comet (arch.)

-comet- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメット[, kometto] (n) comet
ニセクロスジイソハゼ[, nisekurosujiisohaze] (n) comet pygmy goby (Eviota cometa)
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet
赤気[せっき, sekki] (n) (1) red cloud; (2) comet
鉄魚[てつぎょ;テツギョ, tetsugyo ; tetsugyo] (n) (uk) comet goldfish

-comet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวหาง[n.] (dāohāng) EN: comet FR: comète [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -comet-
Back to top