ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clamber*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clamber, -clamber-

*clamber* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clamber (vt.) ปีนด้วยความลำบาก
clamber (vi.) ปีนด้วยความลำบาก Syn. mount, scramble
clamber up (vt.) ปีน Syn. climb on
English-Thai: HOPE Dictionary
clamber {clamberedvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clamberingvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clambers}vt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clamberingการเลื้อยคลุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกาย (v.) clamber See also: scramble, climb, claw Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย
ตะกาย (v.) clamber See also: scramble, climb, claw Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย
ตะกุยตะกาย (v.) clamber See also: climb Syn. ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, clambering, climbing clamatis.แล้วดูนี่ ดอกพวงแก้วกุดั่นเลื้อยปีนป่าย

*clamber* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
攀じる[よじる, yojiru] (v1) (See よじ登る) to clamber (up); to scale

*clamber* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; gravir
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; escalader
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ตะกาย[v.] (takāi) EN: clamber FR:
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: scramble ; clamber ; climb FR:
ตะกุยตะกาย[v.] (takuitakāi) EN: clamber ; climb FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clamber*
Back to top