ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clamber-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clamber, *clamber*,

-clamber- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
攀じる[よじる, yojiru] (v1) (See よじ登る) to clamber (up); to scale

-clamber- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; gravir
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; escalader
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ตะกาย[v.] (takāi) EN: clamber FR:
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: scramble ; clamber ; climb FR:
ตะกุยตะกาย[v.] (takuitakāi) EN: clamber ; climb FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clamber-
Back to top