ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chiefly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chiefly, -chiefly-

*chiefly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chiefly (adv.) อย่างสำคัญที่สุด See also: อย่างมากที่สุด Syn. mainly, primarily, principally,
English-Thai: Nontri Dictionary
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to say that this feels like an old Alfa Romeo, but it doesn't really, chiefly because of the automatic gearbox, which was made by a man who I think is a greengrocer.ผมอยากจะบอกว่ามัน เหมือนอัลฟ่า โรมิโอตัวเก่า แต่ก็เรียกได้ไม่เต็ม เพราะชุดเกียร์ออโตเมติก ที่สร้างโดยพวกคนที่ปลูกข้าว

*chiefly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, 多半] chiefly; likelihood

*chiefly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人物本位[じんぶつほんい, jinbutsuhon'i] (n,adj-no) chiefly on the basis of someone's personal character
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine)

*chiefly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นที่ตั้ง[adv.] (penthītang) EN: mainly ; chiefly FR:
ปี่พาทย์[n.] (pīphāt) EN: orchestra consisting chiefly of the gamelan ; gamelan ; classical orchestra FR: gamelan [m]
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkha) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chiefly*
Back to top