ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*certify*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น certify, -certify-

*certify* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certify (vt.) ประกาศว่าวิกลจริตตามกฎหมาย
certify (vt.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. affirm, attest, vouch
certify (vt.) ให้หนังสือรับรอง See also: ให้ประกาศนียบัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
English-Thai: Nontri Dictionary
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By signing it, you certify that you were wrong when you stated the boy returned to you by the police was not your son;เซ็นนี่ซะเพื่อยืนยันว่าคุณน่ะเข้าใจผิด ที่ว่าเด็กที่กรมตำรวจส่งคืนมานั้นไ่่ม่ใช่ลูกชายคุณ
Okay, I'm certifying you as fit for duty.เอาล่ะ ฉันว่าคุณคงกลับมาทำงานต่อได้
Yeah, and what I'm saying to you is you don't have to certify me for anything, pal, because I told you, I'm back.ช่าย ผมจะบอกคุณว่า ไม่ต้องบอกผมอีกก็ได้ เพื่อน เพราะผมบอกคุณไปแล้ว ผมกลับมาแล้ว
I do have to certify you for duty.ฉันต้องรับคุณมาทำงาน
Look, next week, I have to recertify as a marksman, and I...ฟังนะ อาทิตย์หน้า ผมต้องทดสอบยิงปืน แล้วผม...
And I-I have to recertify next week.และผมต้องทำการทดสอบอีกครั้ง อาทิตย์หน้านี้
I'll head on down to Pendleton, recertify my weapons training.ผมได้รับคำสั่งจาก Pendleton ให้เข้ารับการอบรมการใช้อาวุธอีกครั้งนึง
You're going to decertify our class?คุณจะถอนการรับรองคดีของเราเหรอ
But Lucy had to certify that I was capable, you know, that I could take care of myself.แต่ลูซี่ต้องรับรอง ว่าผมสามารถ จะดูแล ตัวเองได้
And we will certify our dear friend James, with dignity.เราจะส่งเจมส์ เพื่อนรักของเรา อย่างสมศักดิ์ศรี
Certifying officer?นายตำรวจผู้รับรองล่ะ
You got 10 hours of takedown and arrest procedure training to recertify.คุณต้องฝึกขั้นตอน การจับคนร้าย 10 ชั่วโมง เพื่อออกใบรับรองใหม่อีกครั้ง

*certify* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, 签证 / 簽證] visa; certificate; to certify

*certify* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
証明権限者[しょうめいけんげんしゃ, shoumeikengensha] (n) certifying authority

*certify* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
ไม่รับรอง[v. exp.] (mai raprøng) EN: not certify FR:
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm ; ensure ; notarize FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer ; donner la garantie (que) ; s'engager
รับรองเอกสาร[v. exp.] (raprøng ēkk) EN: certify a document ; notarize a document FR: certifier un document
เซ็นชื่อรับรองเอกสาร[n. exp.] (sen cheū ra) EN: certify a document FR:
ตรวจสอบรับรอง[v. exp.] (trūatsøp ra) EN: certify FR:

*certify* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzurechnungsfähig; geistesgestört {adj} | für unzurechnungsfähig erklären | für unzurechnungsfähig erklärt werden... of unsound mind | to certify insane | to be certified insane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *certify*
Back to top