ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*celerity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น celerity, -celerity-

*celerity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
celerity (n.) ความเร็ว Syn. speed, swiftness, quickness
English-Thai: HOPE Dictionary
celerity(ชะเลอ'ริที) n. ความเร็ว,ความว่องไว
English-Thai: Nontri Dictionary
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว

*celerity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na,n,adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P)

*celerity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *celerity*
Back to top