ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cantaloup*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cantaloup, -cantaloup-

*cantaloup* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cantaloup (n.) แคนตาลูป See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อสีส้ม Syn. cantaloupe
cantaloupe (n.) แคนตาลูป See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อสีส้ม Syn. cantaloup
English-Thai: HOPE Dictionary
cantaloup(e) (แคน'ทะโลพ) n. แตงหวาน
English-Thai: Nontri Dictionary
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, anyway, cantaloupe, let's not open up the rulebook, okay?- ใช่แล้ว แล้วก็นะแคนตาลูป อย่ามาทำหัวหมอหน่อยเลย
I wish I was a cantaloupe in that cup.ฉันล่ะอยากเป็นแคนตาลูปในถ้วยนั่น
Many common household items mimic the properties of human body parts, like cantaloupe melons, or pudding.มีข้าวของภายในบ้าน โดยทั่วไปมากมาย มาเอาใช้เลียนแบบองค์ประกอบ เพื่อสร้างร่างกายมนุษย์ได้ เหมือนแคนตาลูป แตงโม หรือพุดดิ้ง
Well, I refuse to eat fucking cantaloupe at a bachelor party.ฉันไม่กินแคนตาลูป ในปาร์ตี้สละโสดหรอก
The first two places I went were out of cantaloupe, so...ร้านสองแห่งแรกที่ผมไป ไม่มีแคนตาลูปเลย
Ok, the cantaloupe is for your benefit.โอเค, แคนตาลูปนี่ต้องยกผลประโยชน์ให้คุณเลย
Hmm-mm. Mr. Cantaloupe said our victim stole the jokes.คุณแคนตาโลปบอกว่าเหยื่อของเราชอบขโมยมุก
Oh, yeah, of course you can, cantaloupe.ได้สิจ๊ะ ได้แน่นอน พ่อแคนตาลูป
The size of a cantaloupe?The size of a cantaloupe?
Think I can't handle stabbing kiwi and cantaloupe?ทำไม? คิดว่าฉันเสียบกีวี กับแคนตาลูปไม่เป็นเหรอ
Shelby's been subbing for Mr. Clippenger in Geometry ever since he ate that bad cantaloupe.เชลบี้มาสอนแทนครูคลิปเพนเจอร์ในวิชาภูมิศาสตร์ที่ลาป่วยไป ตั้งแต่ที่เขาได้กินแคนตาลูปเน่านั่นเข้าไป

*cantaloup* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香瓜[xiāng guā, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄚ, 香瓜] cantaloupe melon

*cantaloup* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンタループ;カンタロープ[, kantaru-pu ; kantaro-pu] (n) cantaloupe
キャンタロープ[, kyantaro-pu] (n) cantaloupe
マスクメロン[, masukumeron] (n) musk melon; cantaloup

*cantaloup* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe FR: melon [m] ; cantaloup [m]
แตงไทย[n. exp.] (taēng Thai) EN: musk melon FR: melon [m] ; cantaloup [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cantaloup*
Back to top