ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cantaloup-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cantaloup, *cantaloup*,

-cantaloup- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスクメロン[, masukumeron] (n) musk melon; cantaloup

-cantaloup- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe FR: melon [m] ; cantaloup [m]
แตงไทย[n. exp.] (taēng Thai) EN: musk melon FR: melon [m] ; cantaloup [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cantaloup-
Back to top