ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*butterfly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น butterfly, -butterfly-

*butterfly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butterfly (n.) ผีเสื้อ
butterfly (n.) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
Madame Butterfly (n.) ตัวละครของ Puccini
English-Thai: HOPE Dictionary
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
butterfly(n) ผีเสื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throttle plate; butterfly valve; throttle; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd never just kill a butterfly. He couldn'tเขาไม่เคยแม้แต่ฆ่าผีเสื้อ เขาทำไม่ได้
It'll be a butterfly someday.สักวันมันจะกลายเป็นผีเสื้อ
Like you were the butterfly, I was the pin. "เหมือนกับคุณคือผีเสื้อ"
"like a butterfly with sore feet."ขนาดแซม สนีดยังชม "เหมือนกับผีเสื้อเต้นระบำ"
Okay, butterfly, rosebud or star?โอเค ผีเสื้อ กุหลาบ หรือ ดาว
I've done many disreputable things, but lying about sitting in butterfly chairs is lower than even I would go.ผมได้ทำเรื่องไม่ดีมาหลายอย่าง แต่การโกหกว่าเคยนั่งเก้าอี้ทรงผีเสื้อนี่ ผมไม่เคยได้ลองเลย
Brianna! After the flip, it's the butterfly rollover.หลังบิดตัวแล้ว มันเป็นท่าผีเสื้อหมุนตัว
And I bought these butterfly clips so that you can use it... and clip the braids back.ฉันซื้อกิ๊บผีเสื้อมาให้เธอ ติดกับเปียสิ แต่อย่าดึงนะ
We got Creepy pinned like a butterfly for weeks.เราเฝ้าดูเขามาเป็นสัปดาห์แล้ว
She's moves as though a butterfly does.นางเคลื่อนไหวอ่อนช้อยราวผีเสื้อ.
It's called the butterfly effect.มันเรียกว่า butterfly effect
You step on a butterfly today, three years from now, a million people are wiped out.ถ้าลูกทำให้มันเกิดขึ้นวันนี้ สามปีต่อจากนี้ คนเป็นล้านจะต้องตาย

*butterfly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 蛱 / 蛺] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蜨] butterfly
[hú, ㄏㄨˊ, 蝴] butterfly
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 蝴蝶] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蝶] butterfly

*butterfly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri)
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus)
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel
カスミチョウチョウウオ属[カスミチョウチョウウオぞく, kasumichouchouuo zoku] (n) Hemitaurichthys (genus of tropical butterflyfish in the family Chaetodontidae)
クラカケチョウチョウウオ;アイパッチドバタフライフィッシュ[, kurakakechouchouuo ; aipacchidobatafuraifisshu] (n) Philippine butterflyfish (Chaetodon adiergastos); panda butterflyfish
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus)
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish
コクテンカタギ[, kokutenkatagi] (n) crochet butterflyfish (Chaetodon guentheri); Gunther's butterflyfish
コラーレバタフライフィッシュ[, kora-rebatafuraifisshu] (n) redtail butterflyfish (Chaetodon collare); brown butterflyfish; collared butterflyfish
サイズバタフライフィッシュ[, saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae)
シチセンチョウチョウウオ[, shichisenchouchouuo] (n) spotband butterflyfish (Chaetodon punctatofasciatus)
シテンチョウチョウウオ[, shitenchouchouuo] (n) fourspot butterflyfish (Chaetodon quadrimaculatus)

*butterfly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จักจั่นแม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (jakkajan ma) EN: Black-winged Butterfly FR:
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
ก่ำบี้[n.] (kambī) EN: butterfly FR:
กำเบ้อ ; ก่ำเบ้อ[n.] (kamboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
ขี่ช้างจับตั๊กแตน[xp] (khī chāng j) EN: break a butterfly on the wheel FR:
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily ; Hedychium coronarium FR: Hedychium coronarium
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: golden cane palm ; butterfly palm ; yellow cane palm ; golden fruited palm ; yellow palm ; Madagascar palm FR:
เมเปิลไทย[n. exp.] (mēpoēn Thai) EN: Bastard ipecacuanha ; Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed FR:
มอธผีเสื้อพาดส้ม[n. exp.] (møt phīseūa) EN: Sumatran Butterfly Moth FR:
มอธผีเสื้อปีกแหลม[n. exp.] (møt phīseūa) EN: Mottled Butterfly Moth FR:
น้ำดอกอัญขัญ [n. exp.] (nām døk anc) EN: butterfly pea water ; syrupy blue drink FR:
งวงผีเสื้อ[n. exp.] (ngūang phīs) EN: sucking trunk of a butterfly FR:
หนอนขี้เหล็ก[n. exp.] (nøn khīlek) EN: yellow sulfur butterfly larva FR:
หนอนมะนาว[n. exp.] (nøn manāo) EN: lime butterfly caterpillar FR:
ผีเสื้อ[n.] (phīseūa) EN: butterfly ; lepidoptera FR: papillon [m] ; lépidoptère [m]
ผีเสื้อกลางวัน[n. exp.] (phīseūa klā) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
ผีเสื้อหนอนมะนาว [n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Lime Butterfly FR:
ผีเสื้อปีกแก้ว[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: Greta oto ; glasswinged butterfly FR: Greta oto
ผีเสื้อปีกใส[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: glasswinged butterfly ; Greta oto) FR:
ผีเสื้อแสนสวย[n. exp.] (phīseūa saē) EN: Blue Butterfly ; Clerodendrum ugandense Prain FR:
ปลาคาร์ฟหางยาว[n. exp.] (pla khāp hā) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
ปลาสิงโต[n. exp.] (plā singtō) EN: lionfish ; Turkeyfish ; firefish ; butterfly-cod FR:
ราตรีสวรรค์[n. exp.] (rātrī sawan) EN: White Butterfly Bush FR:
โรคเด็กผีเสื้อ[n. exp.] (rōk dek phī) EN: epidermolysis bullosa (EB) ; butterfly children FR:
โรคตุ่มน้ำพองใสในเด็ก[n. exp.] (rōk tum nām) EN: epidermolysis bullosa (EB) ; butterfly children FR:
สิงโต[n.] (singtō) EN: lionfish ; Turkeyfish ; firefish ; butterfly-cod FR:
ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก [n. exp.] (thritsadī p) EN: butterfly effect FR: effet papillon [m]

*butterfly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly
Großschuppen-Falterfisch {m} (Chaetodon rafflesi) [zool.]latticed butterfly
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly
Müllers Pinzettfisch {m} (Chelmon muelleri) [zool.]mulleri butterfly
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly
Halsband-Falterfisch {m} (Chaetodon collare) [zool.]Pakistan butterfly
Pfauenauge {n} (Schmetterling) [zool.]peacock butterfly
Perlen-Falterfisch {m} (Chaetodon reticulatus) [zool.]reticulated butterfly
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly
Tinkers Falterfisch {m} (Chaetodon tinkeri) [zool.]tinker butterfly
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly
Regelklappe {f}butterfly valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *butterfly*
Back to top