ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-butterfly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น butterfly, *butterfly*,

-butterfly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be a butterfly someday.สักวันมันจะกลายเป็นผีเสื้อ
"like a butterfly with sore feet."ขนาดแซม สนีดยังชม "เหมือนกับผีเสื้อเต้นระบำ"
I've done many disreputable things, but lying about sitting in butterfly chairs is lower than even I would go.ผมได้ทำเรื่องไม่ดีมาหลายอย่าง แต่การโกหกว่าเคยนั่งเก้าอี้ทรงผีเสื้อนี่ ผมไม่เคยได้ลองเลย
Brianna! After the flip, it's the butterfly rollover.หลังบิดตัวแล้ว มันเป็นท่าผีเสื้อหมุนตัว
And I bought these butterfly clips so that you can use it... and clip the braids back.ฉันซื้อกิ๊บผีเสื้อมาให้เธอ ติดกับเปียสิ แต่อย่าดึงนะ
We got Creepy pinned like a butterfly for weeks.เราเฝ้าดูเขามาเป็นสัปดาห์แล้ว
She's moves as though a butterfly does.นางเคลื่อนไหวอ่อนช้อยราวผีเสื้อ.
It's called the butterfly effect.มันเรียกว่า butterfly effect
You step on a butterfly today, three years from now, a million people are wiped out.ถ้าลูกทำให้มันเกิดขึ้นวันนี้ สามปีต่อจากนี้ คนเป็นล้านจะต้องตาย
It's the butterfly effect, Peter.มันคือ บัตเตอร์ฟาย เอฟเฟค, ปีเตอร์
Same kind of butterfly rashing?แบบเดียวกับผื่นผีเสื้อ?
The butterfly effect.ทฤษฎี บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟค

-butterfly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists

-butterfly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly
ゼフィルス[, zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly
バタフライバルブ[, batafuraibarubu] (n) butterfly valve
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory)
ブッドレア[, buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat
ヤリカタギ[, yarikatagi] (n) chevron butterflyfish (Chaetodon trifascialis); acropora butterfly
大紫[おおむらさき;オオムラサキ, oomurasaki ; oomurasaki] (n) (1) giant purple butterfly (species of nymphalid butterfly, Sasakia charonda); (2) Rhododendron oomurasaki (species of purple azalea)
捕虫網[ほちゅうあみ, hochuuami] (n) insect net; butterfly net
笛奴鯛[ふえやっこだい;フエヤッコダイ, fueyakkodai ; fueyakkodai] (n) (uk) longnose butterfly fish (Forcipiger flavissimus, species of butterflyfish from the Indo-Pacific); forcepsfish
蛇の目蝶;蛇目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling
蝶豆[ちょうまめ;チョウマメ, choumame ; choumame] (n) (uk) butterfly pea (Clitoria ternatea); Asian pigeonwings
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous)
青羽挵;青翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly
黄立羽[きたては;キタテハ, kitateha ; kitateha] (n) (uk) Asian comma butterfly (Polygonia c-aureum)

-butterfly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จักจั่นแม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (jakkajan ma) EN: Black-winged Butterfly FR:
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
ก่ำบี้[n.] (kambī) EN: butterfly FR:
กำเบ้อ ; ก่ำเบ้อ[n.] (kamboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
ขี่ช้างจับตั๊กแตน[xp] (khī chāng j) EN: break a butterfly on the wheel FR:
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily ; Hedychium coronarium FR: Hedychium coronarium
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: golden cane palm ; butterfly palm ; yellow cane palm ; golden fruited palm ; yellow palm ; Madagascar palm FR:
เมเปิลไทย[n. exp.] (mēpoēn Thai) EN: Bastard ipecacuanha ; Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed FR:
มอธผีเสื้อพาดส้ม[n. exp.] (møt phīseūa) EN: Sumatran Butterfly Moth FR:
มอธผีเสื้อปีกแหลม[n. exp.] (møt phīseūa) EN: Mottled Butterfly Moth FR:
น้ำดอกอัญขัญ [n. exp.] (nām døk anc) EN: butterfly pea water ; syrupy blue drink FR:
งวงผีเสื้อ[n. exp.] (ngūang phīs) EN: sucking trunk of a butterfly FR:
หนอนขี้เหล็ก[n. exp.] (nøn khīlek) EN: yellow sulfur butterfly larva FR:
หนอนมะนาว[n. exp.] (nøn manāo) EN: lime butterfly caterpillar FR:
ผีเสื้อ[n.] (phīseūa) EN: butterfly ; lepidoptera FR: papillon [m] ; lépidoptère [m]
ผีเสื้อกลางวัน[n. exp.] (phīseūa klā) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
ผีเสื้อหนอนมะนาว [n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Lime Butterfly FR:
ผีเสื้อปีกแก้ว[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: Greta oto ; glasswinged butterfly FR: Greta oto
ผีเสื้อปีกใส[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: glasswinged butterfly ; Greta oto) FR:
ผีเสื้อแสนสวย[n. exp.] (phīseūa saē) EN: Blue Butterfly ; Clerodendrum ugandense Prain FR:
ปลาคาร์ฟหางยาว[n. exp.] (pla khāp hā) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
ราตรีสวรรค์[n. exp.] (rātrī sawan) EN: White Butterfly Bush FR:
โรคเด็กผีเสื้อ[n. exp.] (rōk dek phī) EN: epidermolysis bullosa (EB) ; butterfly children FR:
โรคตุ่มน้ำพองใสในเด็ก[n. exp.] (rōk tum nām) EN: epidermolysis bullosa (EB) ; butterfly children FR:
ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก [n. exp.] (thritsadī p) EN: butterfly effect FR: effet papillon [m]
ว่ายท่าผีเสื้อ[n. exp.] (wāi thā phī) EN: butterfly stroke FR: nage papillon [f] ; brasse papillon [f]
แย้[n.] (yaē) EN: Butterfly lizards ; Small-scaled lizards ; Ground lizards ; Butterfly agamas ; skink ; Leiolepis FR: Leiolepis

-butterfly- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly
Großschuppen-Falterfisch {m} (Chaetodon rafflesi) [zool.]latticed butterfly
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly
Müllers Pinzettfisch {m} (Chelmon muelleri) [zool.]mulleri butterfly
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly
Halsband-Falterfisch {m} (Chaetodon collare) [zool.]Pakistan butterfly
Pfauenauge {n} (Schmetterling) [zool.]peacock butterfly
Perlen-Falterfisch {m} (Chaetodon reticulatus) [zool.]reticulated butterfly
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly
Tinkers Falterfisch {m} (Chaetodon tinkeri) [zool.]tinker butterfly
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -butterfly-
Back to top