ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*butcher*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น butcher, -butcher-

*butcher* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butcher (n.) คนขายเนื้อ See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์
butcher (vt.) ฆ่าสัตว์ขาย Syn. slaughter
butchers (sl.) การมอง See also: การดู
butchery (n.) การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ
crafty butcher (sl.) ชายรักร่วมเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ
Fire one more shot, you butcher, and I'll shoot you.ไฟหนึ่งยิงมากขึ้นคุณเนื้อและฉันจะยิงคุณ
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน
I see someone in front of me who got his partner in trouble... and sent her off to some butcher... while he moved on to an innocent, young girl like my daughter.ที่ฉันเห็นตรงหน้าฉัน ก็คือใครคนนึง ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อน... แล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงฆ่าสัตว์... ระหว่างที่ตัวเองละมือ เปลี่ยนเป้าหมายมายัง สาวซื่อบริสุทธิ อย่างลูกสาวฉัน
"William Butcherson, lost soul"?"วิลเลี่ยม บรูชเชอร์สัน, วิญญาณผู้สูญสลาย"?
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า
The butcher's daughter?ลูกสาวพ่อค้าเขียงน่ะเหรอ?
I'm mental, because I don't want to be in a cheesy bar band that butchers music and makes them listen to your crappy originals!..ที่มีเพลงไร้คุณภาพ และคนอื่นก็ ต้องมาฟังเพลงในแบบห่วยแตกพวกนี้! ห่วยแตกเหรอ.. ให้ตายเถอะ!
Father, mother, this is Pieter, our butcher's son...พ่อคะ แม่คะ นี่ปีเตอร์ค่ะ เป็นลูกชายร้านขายเนื้อค่ะ
Thinking about your butcher boy?คิดถึงหนุ่มขายเนื้ออยู่รึไง?

*butcher* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, 屠伯] butcher; fig. brutal killer
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, 屠刀] butcher's knife; abattoir hatchet
屠夫[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, 屠夫] butcher; fig. murderous dictator
卖肉[mài ròu, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ, 卖肉 / 賣肉] butcher; meat merchant
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, 残杀者 / 殘殺者] killer; butcher; slaughterer
[zǎi, ㄗㄞˇ, 宰] slaughter; butcher; govern; rule; official
屠户[tú hù, ㄊㄨˊ ㄏㄨˋ, 屠户 / 屠戶] butcher
卖肉者[mài ròu zhě, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ ㄓㄜˇ, 卖肉者 / 賣肉者] butcher
屠杀者[tú shā zhě, ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, 屠杀者 / 屠殺者] killer; butcher
肉商[ròu shāng, ㄖㄡˋ ㄕㄤ, 肉商] meat merchant; butcher
宰杀[zǎi shā, ㄗㄞˇ ㄕㄚ, 宰杀 / 宰殺] slaughter; butcher
屠宰[tú zǎi, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ, 屠宰] slaughter; butcher

*butcher* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッチャー[, buccha-] (n) butcher
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher
密殺[みっさつ, missatsu] (n,vs) secret butchery
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker
梛筏[なぎいかだ;ナギイカダ, nagiikada ; nagiikada] (n) (uk) butcher's broom (Ruscus aculeatus)
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant
精肉店[せいにくてん, seinikuten] (n) meat shop; butcher's shop
食肉解体[しょくにくかいたい, shokunikukaitai] (n) butchery

*butcher* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าสัตว์[v. exp.] (khā sat) EN: butcher ; slaughter FR: tuer un animal ; abattre un animal
คนขายเนื้อ[n.] (khon khāi n) EN: butcher FR: boucher [m]
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sa) EN: butcher FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill FR: tuer
ปังตอ[n.] (pangtø) EN: cleaver ; butcher's knife FR:
ร้านขายเนื้อ[n. exp.] (rān khāi ne) EN: butcher's ; butcher's shop FR: boucherie [f]
ร้านขายเนื้อสัตว์[n. exp.] (rān khāi ne) EN: butcher's ; butcher's shop FR: boucherie [f]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *butcher*
Back to top