ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bother*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bother, -bother-

*bother* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bother (vt.) ทำให้ตัวเองยุ่งยาก
bother (n.) ตัวก่อปัญหา See also: ตัวปัญหา Syn. trouble
bother (vt.) ทำให้เกิดปัญหา See also: ทำให้ยุ่งยาก Syn. annoy
bother (n.) การรบกวน Syn. nuisance
bother about (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother with
bother with (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother about
bothered (vt.) เป็นทุกข์เป็นร้อน See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
bothersome (adj.) ที่รบกวน Syn. troublesome
hot and bothered (idm.) วิตกกังวล See also: ตื่นเต้น, ร้อนรน
English-Thai: HOPE Dictionary
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
English-Thai: Nontri Dictionary
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
You're bothering meคุณกำลังรบกวนฉัน
I'm sorry to have bothered youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
Does it bother you that much?มันกวนใจคุณมากขนาดนั้นเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't bother! I won't send it.น่ารำคาญ ฉันจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้น
I'll have to bother you again.ผมขอรบกวนอีกรอบนะครับ
You needn't bother with them all at once.เเต่ไม่จําเป็นต้องเรียกเต็มยศ เรียกสั้นๆ ว่า "เเม็กซิม" ก็ได้
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า...
Don't bother, Favell. I think I can tell Dr. Baker.ไม่ต้องหรอกฟาเวล ผมบอกกับหมอเบเกอร์เองได้
It's been bothering me a little, and as long as we're stuck...และตราบใดที่เราติดอยู่ ...
If it's any of your business, I was rubbing it because it bothers me a little.If it's any of your business, I was rubbing it because it bothers me a little.
I want to straighten everything out. I don't want my father bothered again.ผมต้องการที่จะตรงทุกอย่างออก ฉันไม่ต้องการพ่อของฉันใส่ใจอีกครั้ง
What's bothering you?What's bothering you?
But don't bother him. Come right back.- อย่าไปกวนเขาล่ะ รีบกลับมา
I told him. Doesn't seem to bother him.ผมบอกเขา ท่าทางเขาไม่สนอะไร

*bother* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 不送] don't bother to see me out
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding
何苦[hé kǔ, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ, 何苦] why bother?; is it worth the trouble?
何苦呢[hé kǔ ne, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ ㄋㄜ˙, 何苦呢] why bother?; is it worth the trouble?
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy
烦扰[fán rǎo, ㄈㄢˊ ㄖㄠˇ, 烦扰 / 煩擾] bother
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, 伤脑筋 / 傷腦筋] knotty; troublesome; bothersome
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, 淘神] troublesome; bothersome
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother

*bother* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P)
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp,v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
寒がる[さむがる, samugaru] (v5r,vi) (See がる,寒い) to be bothered by coldness; to complain about the cold
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
縟礼[じょくれい, jokurei] (n) bothersome formalities
苦になる[くになる, kuninaru] (exp,v5r) to be bothered (by something); to suffer
迷惑[めいわく, meiwaku] (adj-na,n) (See ご迷惑) trouble; bother; annoyance; (P)
面倒い[めんどい, mendoi] (adj-i) (See 面倒) troublesome; bothersome
面倒くさがり;面倒臭がり[めんどうくさがり;めんどくさがり, mendoukusagari ; mendokusagari] (n) (uk) tending to find things bothersome; person who tends to find most things bothersome

*bother* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
ไม่เดือดร้อน[v. exp.] (mai deūatrø) EN: not to affect ; not to worry ; not to bother FR:
ไม่กวนละ[v. exp.] (mai kūan la) EN: I won’t bother you anymore ; I'll get out of your hair FR:
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
ไม่ถือสา[v. exp.] (mai theūsā) EN: not to mind ; not to be bothered by (sth) ; be alright FR:
ไม่ต้อง[v. exp.] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary ; don't bother ; you don't have to ; it's alright FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; ce n'est pas la peine ; pas la peine de ; nul besoin de ; inutile de
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
รำคาญ[v.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored ; be irked FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié ; être irrité
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
รกสมอง[v. exp.] (rok samøng) EN: bother one's head about FR:
รกสมอง[adj.] (rok samøng) EN: bothersome ; meaningless FR:
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother ; pester ; insist FR: insister ; harceler ; importuner
ตามตื๊อ[v.] (tāmteū) EN: pester ; bother FR: harceler
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry FR: harceler ; harasser
วอแว[v.] (wøwaē) EN: disturb ; annoy ; bother ; vex ; torment FR:
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: provoke ; annoy ; irritate ; bother FR:
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé

*bother* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plage {f}trouble; bother

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bother*
Back to top