ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*booth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น booth, -booth-

*booth* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
booth (n.) บูธ / ซุ้ม / คูหา Syn. compartment
booth (n.) โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว
phone booth (n.) ตู้โทรศัพท์
polling booth (n.) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน Syn. polling place
tollbooth (n.) ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
English-Thai: HOPE Dictionary
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
English-Thai: Nontri Dictionary
booth(n) แผงลอย,คอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibit boothsบูธนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อมตำรวจ (n.) police booth
ออกร้าน (v.) set up a booth See also: set up a stall Syn. เปิดร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2
I don't say I should come in the booth... but can't we at least be friends?ผมไม่ได้หมายความว่า ผมเข้าไปในห้องฉายหนังได้... แต่อย่างน้อย ทำไมเราไม่มาเป็นเพื่อนกันล่ะครับ ?
The way you loved the projection booth... when you were a little squirt.เหมือนอย่างที่เธอเคยรัก เครื่องฉายหนัง... เมื่อตอนที่เธอเป็นเด็กกวนโอ๊ย.
He took the booth near the window so he could see everyone who drove up.เขานั่งโต๊ะข้างกระจก เพื่อจะได้เห็นคนที่ขับรถผ่านไปมา
You're in a blind spot. Take your dames over to that booth, on the count of ten!คุณอยู่ในจุดที่คนตาบอด ใช้ท้าวของคุณไปยังบูธที่นับสิบ!
She's got me but I'm not free so... (From DJ booth) Bye bye baby, baby goodbyeเธอได้เจอผม แต่ผมก็ไม่โสดซะแล้ว ลาก่อน ลาก่อน ที่รักจ๋า ลาก่อน
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง,
That phone booth alley was just hereเคยมีตู้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้
Courtney Booth. I will always remember late nights in Cabby...Courtney Booth ฉันจะจดจำไว้ คืนสุดท้ายที่ Cabby--
I'm here at the phone booth, waiting.ฉันรออยู่ตู้โทรศัพท์นะ กำลังรอเธออยู่
Long way from the projection booth at the Hayden Planetarium, isn't it?มาไกลจากจอในห้องนำเสนอมากเลยใช่ไม๊?
And with this special game, folks, comes a special broadcast, as I'm joined in the booth by Baby Face Bob.การแข่งขันนัดพิเศษ กับการถ่ายทอดพิเศษ ผมจะนั่งอยู่ในบู้ทกับเบบี้เฟซ บ๊อบ

*booth* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, 摊子 / 攤子] booth
电话亭[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, 电话亭 / 電話亭] telephone booth
摊位[tān wèi, ㄊㄢ ㄨㄟˋ, 摊位 / 攤位] vendor's booth

*booth* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
ブース[, bu-su] (n) booth; (P)
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.)
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed
公衆ブース[こうしゅうブース, koushuu bu-su] (n) public booth; public kiosk
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
制御室[せいぎょしつ, seigyoshitsu] (n) control room; control booth
床店[とこみせ, tokomise] (n) booth or stall in front of a home
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen)
電話ボックス[でんわボックス, denwa bokkusu] (n) telephone booth; telephone box
電話室[でんわしつ, denwashitsu] (n) telephone booth (indoor)

*booth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูธ[n.] (būt) EN: booth FR: stand [m] ; kiosque [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m] ; meurtrière [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room FR: cabine [f] ; isoloir [m]
ออกร้าน[v.] (økrān) EN: set up a booth ; set up a stall FR:
ออกร้านขายหนังสือ[v. exp.] (økrān khāi ) EN: set up a bookstall ; set up a booth for book sales FR:
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth ; kiosk FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f] ; kiosque [m]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thō) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth FR: incendier une cabine téléphonique
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box FR: guérite de police [f]
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ[n. exp.] (tū thōrasap) EN: telephone booth ; public telephone booth FR: cabine téléphonique [f] ; téléphone public [m]

*booth* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinraumkabine {f}clean booth
Schaubudenbesitzer {m}show booth operator
Beschichtungskabine {f}spray booth
Carrel {n}booth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *booth*
Back to top