ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-booth-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น booth, *booth*,

-booth- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2
He took the booth near the window so he could see everyone who drove up.เขานั่งโต๊ะข้างกระจก เพื่อจะได้เห็นคนที่ขับรถผ่านไปมา
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง,
That phone booth alley was just hereเคยมีตู้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้
Long way from the projection booth at the Hayden Planetarium, isn't it?มาไกลจากจอในห้องนำเสนอมากเลยใช่ไม๊?
And with this special game, folks, comes a special broadcast, as I'm joined in the booth by Baby Face Bob.การแข่งขันนัดพิเศษ กับการถ่ายทอดพิเศษ ผมจะนั่งอยู่ในบู้ทกับเบบี้เฟซ บ๊อบ
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ
Ooh, look, a booth opened up.นั่น มีที่นั่งว่างแล้ว
I imagined Mrs. Booth asking me to stay behind after school and showing me the same thing under her skirt as the girls I'd seen in the magazines with Sean.ผมจินตนาการครูบู๊ธ ขอให้ผมอยู่หลังเลิกเรียน และให้ผมดูสิ่งเดียวกันนั้นใต้กระโปรงเธอ เหมือนสาวๆ ที่ผมเห็น ในนิตยสารของชอน
Control Booth to Dreamer. Control Booth to Dreamer. Are you there?โต๊ะควบคุมเรียกดรีมเมอร์ โต๊ะควบคุมเรียกดรีมเมอร์ พ่ออยู่มั้ย
I'd like to, uh, talk about John Wilkes Booth for a moment if I could, Abraham Lincoln's killer.ผมจะพูดถึง จอห์น ไวล์คส บูท ซักครู่นึง เขาเป็นคนฆ่าอับบราฮัม ลินคอห์น
Had Thomas not burned the legendary missing pages from the Booth diary, the killers may have found a vast treasure of gold, and the Union may well have lost the Civil War.ถ้าโทมัสไม่ได้เผา หน้านั้นของสมุดบันทึกของบู๊ธ กลุ่มก่อการคงพบขุมทรัพย์นั้น ฝ่ายสหพันธ์.อาจแพ้สงคราม

-booth- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
制御室[せいぎょしつ, seigyoshitsu] (n) control room; control booth
床店[とこみせ, tokomise] (n) booth or stall in front of a home
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen)
電話室[でんわしつ, denwashitsu] (n) telephone booth (indoor)

-booth- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูธ[n.] (būt) EN: booth FR: stand [m] ; kiosque [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m] ; meurtrière [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room FR: cabine [f] ; isoloir [m]
ออกร้าน[v.] (økrān) EN: set up a booth ; set up a stall FR:
ออกร้านขายหนังสือ[v. exp.] (økrān khāi ) EN: set up a bookstall ; set up a booth for book sales FR:
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth ; kiosk FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f] ; kiosque [m]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thō) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth FR: incendier une cabine téléphonique
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box FR: guérite de police [f]
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ[n. exp.] (tū thōrasap) EN: telephone booth ; public telephone booth FR: cabine téléphonique [f] ; téléphone public [m]

-booth- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinraumkabine {f}clean booth
Schaubudenbesitzer {m}show booth operator
Beschichtungskabine {f}spray booth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -booth-
Back to top