ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bonfire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bonfire, -bonfire-

*bonfire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bonfire (n.) กองไฟ See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง Syn. beacon
English-Thai: HOPE Dictionary
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองกูณฑ์ (n.) bonfire See also: fire of warship Syn. กองไฟ
กองไฟ (n.) bonfire See also: campfire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, there's this bonfire-slushee party tonight... and I really need to know Step Two in the Stiffmeister plan.ยังไงก็ตามรอบกองไฟคืนนี้ กูต้องการรู้แผนขั้นที่ 2 ของนักเย็ดตัวยง
So is the bonfire, and my hair style.นี่คือเทียนวันเกิด กับทรงผมใหม่ของฉัน
So, if our team wins, there'll be a celebratory bonfire, where I need to represent.ดังนั้น, ถ้าทีมเราชนะ
Two weeks ago, she goes to some bonfire on the beach, falls asleep.2 สัปดาห์ที่แล้ว เธอไป ก่อกองไฟที่ชายหาด นอนหลับ
Brothers and sisters, there will be a holy bonfire at dawn.พ่อแม่พี่น้อง จะมีเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตอนรุ่งสาง
It's just this could be the best satire on the Upper East Side since "bonfire of the vanities."ของอัปเปอร์อีสไซด์ที่ยอดเี่ยี่ยมเลย ตั้งแต่ "bonfire of the vanities."
Hey, you going to the bonfire tonight?เฮ๊ คุณจะไปปาตี้รอบกองไฟคืนนี้มั๊ย
I see all the geniuses came out to the bonfire tonight.ฉันเห็นพวกคนฉลาดทั้งหลาย เดินออกมาจากกองไฟ
It's fine. It goes up like a fucking bonfire. I love it.ก็ปรับ มันจะไปเหมือนกองไฟร่วมเพศ ฉันรักมัน
But I've got a bad feeling about the bonfire tonight.ฉันชักมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับ งานเลี้ยงรอบกองไฟคืนนี้ซะแล้วสิ
She wore this at a bonfire we had at the beach a few summers ago.เขาใส่ตอนเราตั้งแคมป์กันที่ชายหาด เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว
No bonfires, no firework shows.ไม่มีกองไฟ ไม่มีการแสดงพลุ

*bonfire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火堆[huǒ duī, ㄏㄨㄛˇ ㄉㄨㄟ, 火堆] bonfire; open fire
篝火[gōu huǒ, ㄍㄡ ㄏㄨㄛˇ, 篝火] bonfire
[yǒu, ㄧㄡˇ, 槱] ritual bonfire

*bonfire* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
ファイアストーム[, faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire)
庭火;庭燎[にわび;ていりょう, niwabi ; teiryou] (n) (arch) garden bonfire (esp. one held on the imperial grounds)
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen)
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire
篝火;かがり火[かがりび, kagaribi] (n) bonfire; watch fire; fishing fire; cresset; brazier
送り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon)

*bonfire* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กองกูณฑ์[n.] (køngkūn) EN: bonfire ; fire of warship FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bonfire*
Back to top