ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bluntly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bluntly, -bluntly-

*bluntly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bluntly (adv.) ขวานผ่าซาก See also: พูดเถรตรง Syn. frankly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bluntly Tapered Endปลายป้าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โผง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก
โผง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก
โผงผาง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly Syn. ขวานผ่าซาก, โผง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm surprised you brought it up so bluntly. I just want to make sure...ผมแปลกใจที่คุณพูดมาแบบนี้
Forgive me, sir, for speaking so bluntly, but those fags make me want to puke my fucking guts out.ขอโทษพูดไม่เข้าหูครับผม แต่อีตุ๊ดพวกนั้นทำให้ผมอยากจะอ้วก
No, l-I just thought I'd ask bluntly in case it was the right question and you needed someone to talk to about it and no one had ever asked you.เปล่าๆ คือฉันแค่คิดว่าน่าจะถาม เผื่อมันจะเป็นจริงๆ เผื่อคุณอยากบอกใครสักคน แต่ไม่มีใครถามน่ะ
To put it bluntly, we've taken the ship.ต้องวางอาวุธลง เรายึดยานไว้แล้ว
To speak bluntly, it's Tae Ra's, yours, and Mo Ne's.พูดตรงๆก็คือเป็นของลูก แทรา แล้วก็โมเน
I don't know, I guess I've never heard it put so bluntly before.หรือได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน
To put it bluntly, yes.จะว่าไปแล้วก็ใช่ครับ
I'm jealous that she has enough courage to just bluntly say that she likes someone.ฉันอิจฉาที่เขากล้าพอที่จะบอกคนที่เขารักตรงๆ
To put it bluntly, Alexa, why would I do that?ตรงๆเลยนะอเล็กซ่า ทำไมผมถึงต้องทำแบบนั้น?
To put it bluntly, he is a liar.ที่จะนำมันห้วนๆเขาเป็นคน โกหก
Why are you asking so bluntly?ทำไมนายถึงถามอะไรตรงขนาดนี้

*bluntly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism

*bluntly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずけずけ[, zukezuke] (adv) (on-mim) bluntly
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ...
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake

*bluntly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

*bluntly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stumpf {adv}bluntly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bluntly*
Back to top