ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bluntly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bluntly, *bluntly*,

-bluntly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, l-I just thought I'd ask bluntly in case it was the right question and you needed someone to talk to about it and no one had ever asked you.เปล่าๆ คือฉันแค่คิดว่าน่าจะถาม เผื่อมันจะเป็นจริงๆ เผื่อคุณอยากบอกใครสักคน แต่ไม่มีใครถามน่ะ
I don't know, I guess I've never heard it put so bluntly before.หรือได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน
I'm jealous that she has enough courage to just bluntly say that she likes someone.ฉันอิจฉาที่เขากล้าพอที่จะบอกคนที่เขารักตรงๆ

-bluntly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism

-bluntly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずけずけ[, zukezuke] (adv) (on-mim) bluntly
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ...

-bluntly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bluntly-
Back to top