ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blister*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blister, -blister-

*blister* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blister (vi.) ทำให้เกิดฟองอากาศที่เกิดบนสีที่ทาหรือบนยาง
blister (vt.) พอง See also: โป่ง, บวม, ปูด, เป็นตุ่ม Syn. swell
blister (n.) แผลผุพอง Syn. swelling
blistering (adj.) ซึ่งเป็นแผลพอง
blistery (adj.) ซึ่งเป็นตุ่มพอง See also: เกี่ยวกับถุงน้ำเล็กๆ, ซึ่งเป็นพุพอง
English-Thai: HOPE Dictionary
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
English-Thai: Nontri Dictionary
blister(n) เม็ดพุพอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blisterตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Blisteringเม็ดพุพอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พุพอง (n.) blister
ส่าไข้ (n.) fever blister See also: cold sore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take some time off and let those blisters callous over.พักเสียหน่อยให้แผลแห้งดีก่อน
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights risking life and lip... to reach the Dragon's keep.ซึ่งเขาเดินทางด้วยความท้าทาย ผ่านความหนาวเย็น และทะเลทรายอันร้อนระอุ เดินทางข้ามวันข้ามคืน
Oh, about five minutes ago, actually after I endured blistering winds, scorching desert...โอ้, ห้านาทีเอง, จริง ๆ หลังจากที่ ผมได้ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน
He endures blistering winds and scorching desertsหลังจาก เขา ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน
Those blisters are pretty nasty.แมลงวันพวกนั้นมันตอมกันหึ่งเชียว
Hey, my eyes are all blistering with the ghost of my past.เฮ้ ดวงตาของฉันเ่อ่อล้นด้วยความเจ็บปวดในอดีต
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง
I mean, I know you're not supposed to be sensitive in this line of work... but that guy could blister paint.คือ ฉันรู้ว่า ฉันไม่ควรที่จะอ่อนไหวเมื่อยู่ในงานสายนี้... แต่ผู้ชายคนนั้นทำให้เจ็บปวดได้
So we got Blisterman's house staked outเราล้อมบ้านของบลิสเทอร์แมนไว้แล้ว
If Blisterman already has the kid,he'd probably stay close to homeถ้าบลิสเทอร์แมนได้ตัวเด็กไปแล้ว บางทีเขาอาจจะอยู่ใกล้บ้านก็ได้
Mosquito bites and blisters and...ทั้งยุงกัดเอย ทั้งเป็นแผลเอย แล้วยัง...

*blister* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炎热[yán rè, ㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, 炎热 / 炎熱] blistering hot; sizzling hot (weather)
疱疹[pào zhěn, ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, 疱疹 / 皰疹] blister; bleb (watery blister); herpes (med.)
气泡[qì pào, ㄑㄧˋ ㄆㄠˋ, 气泡 / 氣泡] bubble; blister (in metal)
水疱[shuǐ pào, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, 水疱 / 水皰] blister
水泡[shuǐ pào, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, 水泡] bubble; blister

*blister* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple
ビラン剤[ビランざい, biran zai] (n) blister agent
ブリスター[, burisuta-] (n) blister
ブリスターパック[, burisuta-pakku] (n) blister pack
土斑猫;地胆[つちはんみょう;にわつつ(地胆), tsuchihanmyou ; niwatsutsu ( chi tan )] (n) (uk) blister beetle; oil beetle (insects family Meloidae)
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching
大暑[たいしょ, taisho] (n) (1) blistering heat; (2) (See 二十四節気) "major heat" solar term (approx. July 23)
水ぶくれ;水膨れ;水脹れ[みずぶくれ, mizubukure] (n) blister; bubble (e.g. financial); bloat
水疱;水ほう[すいほう, suihou] (n,adj-no) blister
火脹れ;火膨れ[ひぶくれ, hibukure] (n) a blister
疱疹[ほうしん, houshin] (n) herpes; blister
芫菁[げんせい, gensei] (n) (1) (obsc) (See 土斑猫) blister beetle; (2) (See カンタリス) cantharides
血豆[ちまめ, chimame] (n) blood blister

*blister* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงน้ำมัน[n.] (dūang-nāmma) EN: oil beetle ; blister beetle ; Mylabris phalerata FR: Mylabris phalerata
ละลอก[n.] (laløk) EN: blister ; pustule FR: cloque [f] ; ampoule [f] ; pustule [f]
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
ผด[n.] (phot) EN: prickly heat ; miliaria rubra ; blister FR:
พุพอง[n.] (phuphøng) EN: blister FR:
รอยพอง[n.] (røiphøng) EN: blister FR:
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:
ส่าไข้[n.] (sākhai) EN: fever blister ; roseola ; roseola infantum ; fever blebs FR:
ถุงน้ำ[n. exp.] (thung nām) EN: blister FR:

*blister* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bullös; blasig [med.] {adj}bullous; blistered
Bläschen {n}small blister
Blasenbildung {f}blistering
Blisterkarton {m}blister board
Blisterverpackung {f}blister pack
Zugpflaster {n}blistering plaster
glühende Hitze {f}blistering heat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blister*
Back to top