ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*baritone*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น baritone, -baritone-

*baritone* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baritone (n.) น้ำเสียงร้องของผู้ชาย Syn. brass
English-Thai: HOPE Dictionary
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
English-Thai: Nontri Dictionary
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard this one time, this kid went into that office... a baritone and came out a soprano.กูเคยได้ยินครั้งหนึ่ง มีเด็กเข้าไปในนี้ มีเสียงร้องโซปราโน่ออกมาหว่ะ
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น
I'm a baritone at my gospel choir at First Presbyterian.ผมเป็นคนร้องเสียงทุ้มใน คณะประสานเสียงที่โบสถ์เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน
One sings baritone, one sings tenor.คันนี้ร้องบาริโทน คันนี้ร้องเทนอร์
Thank you, yes. The first left-handed baritone.ขอบคุณใช่ เป็นครั้งแรก บาริโทนมือซ้าย

*baritone* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ , 男中音] baritone

*baritone* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリトン[, bariton] (n) baritone; barytone; (P)
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[, baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone
バリトンサックス[, baritonsakkusu] (n) baritone sax
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch

*baritone* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาริโทน[n.] (bārithōn) EN: baritone FR: baryton

*baritone* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariton {m} [mus.] | Baritone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *baritone*
Back to top