ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-baritone-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น baritone, *baritone*,

-baritone- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard this one time, this kid went into that office... a baritone and came out a soprano.กูเคยได้ยินครั้งหนึ่ง มีเด็กเข้าไปในนี้ มีเสียงร้องโซปราโน่ออกมาหว่ะ
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น
I'm a baritone at my gospel choir at First Presbyterian.ผมเป็นคนร้องเสียงทุ้มใน คณะประสานเสียงที่โบสถ์เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน

-baritone- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[, baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone
バリトンサックス[, baritonsakkusu] (n) baritone sax

-baritone- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาริโทน[n.] (bārithōn) EN: baritone FR: baryton

-baritone- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariton {m} [mus.] | Baritone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -baritone-
Back to top