ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*austere*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น austere, -austere-

*austere* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
austere (adj.) เคร่งครัด See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด Syn. severe
austere (adj.) ไม่หรูหรา See also: เรียบง่าย Syn. plain
English-Thai: HOPE Dictionary
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was kind of austere.เขาเป็นคนประเภทขึงขัง

*austere* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙朴[zhuō pǔ, ㄓㄨㄛ ㄆㄨˇ, 拙朴 / 拙樸] austere; humble

*austere* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)

*austere* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreu) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking FR: sérieux ; austère ; solennel
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:
แบบพอเพียง[adv.] (baēp phøphī) EN: FR: austèrement
อย่างเข้มงวด[adv.] (yāng khem-n) EN: FR: austèrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *austere*
Back to top