ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*astronaut*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astronaut, -astronaut-

*astronaut* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astronaut (n.) มนุษย์อวกาศ See also: นักบินอวกาศ Syn. space traveler, cosmonaut, spaceman
astronautics (n.) ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปในอวกาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
astronaut(แอส'โทรนอท) n. มนุษย์อวกาศ
astronautical(แอสโทรนอท' ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ,เกี่ยวกับการบินในอวกาศ
astronautics(แอสโทรนอท' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการบินในอวกาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
astronaut(n) มนุษย์อวกาศ
astronautical(adj) เกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ
astronautics(n) วิทยาศาสตร์การบิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronautนักบินอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronauticsอวกาศยานศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักบินอวกาศ (n.) astronaut See also: cosmonaut, spaceman, spacewoman
มนุษย์อวกาศ (n.) astronaut See also: spaceman, spacewoman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's the mother of the astronaut who died.เธอเป็นแม่ของนักบินอวกาศที่ เสียชีวิต
And in breaking news astronaut John Russell considered to be the leading American candidate for the Machine seat has dropped out of the running.และในข่าว นักบินอวกาศจอห์นรัสเซล ถือว่าเป็นชั้นนำชาวอเมริกัน
We've given these to the astronauts since the start of the space program.เราได้รับเหล่านี้ไปยังอวกาศ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ โครงการอวกาศ
How many astronauts are there anyway?มีนักบินอวกาศซักกี่คนน่ะครับ?
I guess there's gonna be some stranded astronaut or some...ชั้นว่ามีนักบินอวกาศตกค้างบางคน หรือ บาง...
Walter, the astronaut guy is wrecking Dad's couch.วอลเตอร์, นายนักบินอวกาศนั่นกำลัง ทำลายเก้าอี้ของพ่อ
I wish the astronaut had his brother back.ฉันขอฮธิฐานว่าให้น้องชายของ นักบินอวกาศกลับมา
I wished the astronaut guy had his brother back.ฉันขอฮธิฐานว่าให้น้องชายของ นักบินอวกาศกลับมา
The rocketeer Charles Farmer was in fact training to be an astronaut before he was discharged from the military.ผู้ออกแบบจรวดชาร์ล ฟาร์มเมอร์ เคยอยู่ระหว่างการฝึกเป็นนักบินอวกาศ... ...ก่อนที่เขาจะโดน ปลดประจำการจากกองทัพ
But the astronaut's plans for space travel first have to be approved by the FAA.แต่แผนสำหรับนักบิน สำหรับการท่องอวกาศ... ...อย่างแรกต้องได้การรับรองจาก กองการบิน ให้ได้รู้ถึงแผนการบิน
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง
This is the Astronaut Farmer.นี่คือนักบินอวกาศฟาร์มเมอร์

*astronaut* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"
北京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 北京航空学院 / 北京航空學院] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 北航院
太空人[tài kōng rén, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄖㄣˊ, 太空人] astronaut
宇航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 宇航员 / 宇航員] astronaut
航天员[háng tiān yuán, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˊ, 航天员 / 航天員] astronaut
圆轨道[yuán guǐ dào, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 圆轨道 / 圓軌道] circular orbit (in astronomy and in astronautics)

*astronaut* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロノート;アストロノウト[, asutorono-to ; asutoronouto] (n) astronaut
宇宙科学研究所[うちゅうかがくけんきゅうしょ, uchuukagakukenkyuusho] (n) Institute of Space and Astronautical Science; ISAS
宇宙速度[うちゅうそくど, uchuusokudo] (n) astronautical speed
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] (n) astronaut; (P)

*astronaut* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์อวกาศ[n. exp.] (manut awakā) EN: spaceman ; astronaut FR: astronaute [m]
นักบินอวกาศ[n. exp.] (nakbin awak) EN: astronaut FR: astronaute [m] ; cosmonaute [m] ; spationaute [m]

*astronaut* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astronaut {m}; Astronautin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *astronaut*
Back to top