ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-astronaut-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astronaut, *astronaut*,

-astronaut- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's the mother of the astronaut who died.เธอเป็นแม่ของนักบินอวกาศที่ เสียชีวิต
And in breaking news astronaut John Russell considered to be the leading American candidate for the Machine seat has dropped out of the running.และในข่าว นักบินอวกาศจอห์นรัสเซล ถือว่าเป็นชั้นนำชาวอเมริกัน
I guess there's gonna be some stranded astronaut or some...ชั้นว่ามีนักบินอวกาศตกค้างบางคน หรือ บาง...
Walter, the astronaut guy is wrecking Dad's couch.วอลเตอร์, นายนักบินอวกาศนั่นกำลัง ทำลายเก้าอี้ของพ่อ
I wish the astronaut had his brother back.ฉันขอฮธิฐานว่าให้น้องชายของ นักบินอวกาศกลับมา
I wished the astronaut guy had his brother back.ฉันขอฮธิฐานว่าให้น้องชายของ นักบินอวกาศกลับมา
The rocketeer Charles Farmer was in fact training to be an astronaut before he was discharged from the military.ผู้ออกแบบจรวดชาร์ล ฟาร์มเมอร์ เคยอยู่ระหว่างการฝึกเป็นนักบินอวกาศ... ...ก่อนที่เขาจะโดน ปลดประจำการจากกองทัพ
This is the Astronaut Farmer.นี่คือนักบินอวกาศฟาร์มเมอร์
Nasa's astronaut training program.การฝึกอบรมมนุษย์อวกาศของนาซ่า
She's gonna be the safest astronaut up there.เธอจะเป็นนักบินอวกาศที่ปลอดภัยที่สุดบนนั้น
Or an astronaut or a brain surgeon, blah-di-blah.หรือเป็นมนุษยอวกาศ หรือเป็นศัลยแพทย์สมอง และ ฯลฯ
Pretty soon, they will have an astronaut on their brochure, and we will still be bragging about our foosball table.แล้วในอีกไม่นาน พวกเขาก็จะมีนักบินอวกาศอยู่บนโบรชัวร์ ขณะที่พวกเรายังคงมีแค่เกมบอลโต๊ะไปอวด

-astronaut- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"

-astronaut- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロノート;アストロノウト[, asutorono-to ; asutoronouto] (n) astronaut

-astronaut- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์อวกาศ[n. exp.] (manut awakā) EN: spaceman ; astronaut FR: astronaute [m]
นักบินอวกาศ[n. exp.] (nakbin awak) EN: astronaut FR: astronaute [m] ; cosmonaute [m] ; spationaute [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -astronaut-
Back to top