ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*asteroid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น asteroid, -asteroid-

*asteroid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asteroid (adj.) ที่มีลักษณะเหมือนดาว Syn. starlike
asteroid (n.) ดาวเคราะห์น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
English-Thai: Nontri Dictionary
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The smallest, Asteroid B-61 2, was discovered by a Turkish astronomer in 1 909.ดวงเล็กที่สุด แอสเทอรอยด์ บี-612 นักดาราศาสตร์ชาวตุรกี เป็นผู้ค้นพบในปี 1909
I think you may live on Asteroid B-61 2.ฉันคิดว่าเธออาจ อาศัยอยู่บนแอสเทอรอยด์ บี-612
Oh, dude, I hope this guy's got asteroid insurance, 'cause he is so boned!หวังว่าร้านนี้คงทำประกันอุกาบาศก์เอาไว้นะ พี่แกโดนเต็มๆ
Well, maybe we should change that. I'II see you guys around. [THE ASTEROIDS GALAX Y TOUR'S "HERO" PLAYING ]แล้วเจอกันนะ # Without you #
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ
The asteroids will protect us.ดาวเคราะห์น้อยจะป้องกันเรา
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า
What are the odds of an asteroid making impact in Manhattan?โอกาสมีแค่ไหนที่ดาวเคราะห์น้อย จะพุ่งชนแมนฮัตตัน
I sustained some damage in an asteroid storm and had to make a landing.ยานข้าได้รับความเสียหายจากฝนดาวตก ทำให้ข้าต้องลงจอด เจ้าจะทำยังไงกับมันก็ได้
In the infinite of a water drop, asteroids... planets...ในน้ำทุกหยด ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์
They have Asteroids. Slide out. I'm gonna go take a little look around.พวกเขามีเกม Asteroids ด้วย เถิบหน่อย ฉันจะไปเดินเที่ยวดูรอบๆนะ
So long as someone's paying the electricity bill and defending this throbbing megabrain from asteroid impacts and other dangers,และป้องกันการสั่นนี้สมองล้าน จากผลกระทบดาวเคราะห์ น้อยและอันตรายอื่น ๆ ฉันคิดว่ามันไม่ได้จะ เป็นมือถือมาก

*asteroid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter
智神星[Zhì shén xīng, ㄓˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 智神星] Pallas, an asteroid, discovered in 1802 by H.W. Olbers
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers

*asteroid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステロイド[, asuteroido] (n) (See 小惑星) asteroid
小惑星[しょうわくせい, shouwakusei] (n) asteroid; (P)
小惑星帯[しょうわくせいたい, shouwakuseitai] (n) asteroid belt
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P)
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide

*asteroid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
แถบดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (thaēp dāokh) EN: asteroid belt FR: ceinture d'astéroïdes [f]

*asteroid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asteroid {m} [astron.] | Asteroiden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *asteroid*
Back to top