ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starlike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starlike*, -starlike-

starlike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starlike (adj.) ที่มีลักษณะเหมือนดาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starlike
Back to top