ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-asteroid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น asteroid, *asteroid*,

-asteroid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The smallest, Asteroid B-61 2, was discovered by a Turkish astronomer in 1 909.ดวงเล็กที่สุด แอสเทอรอยด์ บี-612 นักดาราศาสตร์ชาวตุรกี เป็นผู้ค้นพบในปี 1909
I think you may live on Asteroid B-61 2.ฉันคิดว่าเธออาจ อาศัยอยู่บนแอสเทอรอยด์ บี-612
Oh, dude, I hope this guy's got asteroid insurance, 'cause he is so boned!หวังว่าร้านนี้คงทำประกันอุกาบาศก์เอาไว้นะ พี่แกโดนเต็มๆ
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ
What are the odds of an asteroid making impact in Manhattan?โอกาสมีแค่ไหนที่ดาวเคราะห์น้อย จะพุ่งชนแมนฮัตตัน
I sustained some damage in an asteroid storm and had to make a landing.ยานข้าได้รับความเสียหายจากฝนดาวตก ทำให้ข้าต้องลงจอด เจ้าจะทำยังไงกับมันก็ได้
So long as someone's paying the electricity bill and defending this throbbing megabrain from asteroid impacts and other dangers,และป้องกันการสั่นนี้สมองล้าน จากผลกระทบดาวเคราะห์ น้อยและอันตรายอื่น ๆ ฉันคิดว่ามันไม่ได้จะ เป็นมือถือมาก
If we do live in a cosmic asteroid cube, there is a way we could discover the edges -- not by flying a spaceship across them, but by standing still and watching light as it wraps around the Universe.ถ้าเราไม่อยู่ในก้อนดาวเคราะห์น้อย จักรวาล มีวิธีที่เราสามารถค้นพบขอบ - ไม่ได้โดยยานอวกาศบินข้ามพวก เขา
I regret to inform you a deadly asteroid is headed our way.ฉันเสียใจที่ต้องแจ้งให้พวกเธอทราบว่า ดาวเคราะห์น้อยหายนะ กำลังพุ่งตรงมาทางเรา
Wait, so is it an asteroid or a comet?- เดี๋ยว สรุปมันเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหาง
For Parker, for Christine. Asteroid mining?เพื่อปาร์คเกอร์ เพื่อคริสตีน การทำเหมืองแร่ดาวเคราะห์น้อยเนี่ยนะ
Yeah, asteroid mining.ใช่ การทำเหมืองแร่ดาวเคราะห์น้อย

-asteroid- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers

-asteroid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステロイド[, asuteroido] (n) (See 小惑星) asteroid
小惑星帯[しょうわくせいたい, shouwakuseitai] (n) asteroid belt

-asteroid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
แถบดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (thaēp dāokh) EN: asteroid belt FR: ceinture d'astéroïdes [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -asteroid-
Back to top