ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*assertive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assertive, -assertive-

*assertive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assertive (adj.) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ Syn. aggressive
assertively (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. emphatically, undoubtedly, absolutely
assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน Syn. egotism, insolence
self-assertive (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในความคิดตน
self-assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน
English-Thai: HOPE Dictionary
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
English-Thai: Nontri Dictionary
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I know is the person That stared me down Over there was not adam. He's not assertive Like that.ตัวตนนั้นรู้คำตอบของคำถาม และรู้ด้วยว่าอดัมไม่ควรจะรู้ เลยโกหก
The women of our clan are strong and assertive, so the menfolk tend to be more passive.ผู้หญิงตระกูลเราน่ะเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่น กลุ่มผู้ชายก็เลยมักจะเป็นช้างเท้าหลัง
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด
The insurance company totally wanted to jack up the rate, so in an effort to be more assertive, I told them to shove it.บริษัทประกัน ต้องการตั้งราคา ในความพยายามของที่จะถ่วงราคาของเราฉันเลยปฎิเสธไป
Ian Doyle's a power-assertive psychopath, highly controlling and very explosive when something doesn't go as planned.เอียน ดอยล์เป็นพวกโรคจิตบ้าอำนาจ ชอบควบคุมอย่างสูง และระเบิดได้ง่าย หากอะไรไม่เป็นไปตามแผน
No, no, he's a power assertive psychopath. He doesn't play games.ไม่,ไม่,เขาเป็นพวกบ้าอำนาจที่ควบคุมตัวเองได้ดี.คนพวกนี้ไม่เล่นเกม.
But this was a classic power assertive stalker, and I'd seen enough of these cases to know how they end.แต่นั่นมันเป็นรูปแบบคลาสสิก ที่ทำให้พวกโรคจิตมันมุ่งมัน และผมเห็นมามากพอที่จะรู้ว่าคดีแบบนี้มันจบยังไง
Now Sharp stepping forward a little more assertively behind that jab.ตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าคม น้อยมาก assertively หลังแทงที่
There are moments when Creed is assertively taking over.มาสิ, ริคกี้! มีช่วงเวลาเมื่อครีดคือแน่วแน่
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว
Remember to be strong, yet not assertive."จำไว้ว่า.. จงเข้มแข็งแต่อย่าก้าวร้าว"

*assertive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness
積極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] (adj-na) (See 積極性) assertive; positive; active; proactive; (P)

*assertive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
คนท่าทางเชื่อง ๆ = คนท่าทางเชื่องๆ[n. exp.] (khon thāthā) EN: milquetoast ; unassertive person ; meek person FR:
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: dominant ; assertive FR:

*assertive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selbstbewusst; von sich selbst eingenommen {adj}self-assertive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *assertive*
Back to top