ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assertive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assertive, *assertive*,

-assertive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I know is the person That stared me down Over there was not adam. He's not assertive Like that.ตัวตนนั้นรู้คำตอบของคำถาม และรู้ด้วยว่าอดัมไม่ควรจะรู้ เลยโกหก
No, no, he's a power assertive psychopath. He doesn't play games.ไม่,ไม่,เขาเป็นพวกบ้าอำนาจที่ควบคุมตัวเองได้ดี.คนพวกนี้ไม่เล่นเกม.
But this was a classic power assertive stalker, and I'd seen enough of these cases to know how they end.แต่นั่นมันเป็นรูปแบบคลาสสิก ที่ทำให้พวกโรคจิตมันมุ่งมัน และผมเห็นมามากพอที่จะรู้ว่าคดีแบบนี้มันจบยังไง

-assertive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive

-assertive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: dominant ; assertive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assertive-
Back to top