ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*affranchise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affranchise, -affranchise-

*affranchise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affranchise (vt.) คืนเสรีภาพให้ Syn. enfranchise
English-Thai: HOPE Dictionary
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย

*affranchise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เสรีภาพ[v. exp.] (hai sēriphā) EN: affranchise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *affranchise*
Back to top