ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-affranchise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affranchise, *affranchise*,

-affranchise- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เสรีภาพ[v. exp.] (hai sēriphā) EN: affranchise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -affranchise-
Back to top