ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enfranchise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enfranchise*, -enfranchise-

enfranchise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfranchise (vt.) ให้มีสิทธิเลือกตั้ง See also: ให้สิทธิเลือกตั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
English-Thai: Nontri Dictionary
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take in that kingdom and enfranchise that.Take in that kingdom and enfranchise that.
And I applaud the effort you're making against the poor and disenfranchised, especially the vampires and the gays.และผมขอยกย่องที่ท่านต่อสู้กับความจน และการถอดถอนสิทธิพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกแวมไพร์กับเกย์
Kid and his mother both disenfranchised after what happened to the father.เด็กนั่นและแม่อาจจะเปลี่ยนไป หลังจากรู้เรื่องที่เกิดกับพ่อ
That's a lot of disenfranchised people who are all part of the neighborhood makeup.มีคนจำนวนมากที่ถอนออกไป คนที่ใช้ชีวิตทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของแถบนี้
Basically, these men are completely disenfranchised.พื้นฐานคนกลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ์โดยสิ้นเชิง
It started as pranks in the 1930s but escalated in the 1970s with disenfranchised youth.เริ่มจากการเล่นตลกในช่วง 1930 แต่บานปลายในช่วง 1970 กับเยาวชนที่ถูกตัดสิทธิ์
Uh, I believe that society discriminates and disenfranchises you folks.ฉันเชื่อว่าสังคมยังแบ่งแยกสีผิว ลิดรอนสิทธิ์พวกนาย
Man, I'm a small-business owner. Who the hell you calling disenfranchised?ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ นายว่าใครโดนลิดรอนสิทธิ์
You're so disenfranchised.เธอไม่ได้รับสิทธิพิเศษมาจากไหน
'Cause the disenfranchised immigrant serving the spoiled white girl would have no reason to lie.เพราะคนอพยพที่ถูก ตัดสิทธิ์ทางการเมือง ที่ต้องให้บริการ สาวผิวขาวเอาแต่ใจ คงไม่มีเหตุผลอะไร ต้องโกหก
It's a party for those of us who maybe feel a little, you know, disenfranchised by the actual prom.มันเป็นงานปาร์ตี้สำหรับเราทุกคน ที่รู้สึกแบบว่า อย่างที่เธอๆรู้ เหมือนถูกริดรอนสิทธิ์จากงานพร็อม
People feel disenfranchised and fed up with the privileged minority who seem to abide by their own set of rules.พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและ เบื่อกับบางคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ที่ดูเหมือนจะปฏิบัติตาม กฎของตนเอง

enfranchise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失権[しっけん, shikken] (n,vs) loss of rights; disenfranchisement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enfranchise
Back to top