ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*affaire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affaire, -affaire-

*affaire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affaire (n.) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว Syn. amour, liaison, affair
affaire (n.) เรื่องอื้อฉาว
English-Thai: HOPE Dictionary
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปทูต (n.) charge d´affaires

*affaire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires

*affaire* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理公使[だいりこうし, dairikoushi] (n) charge d'affaires of a legation
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy

*affaire* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นธุรกิจ[n. exp.] (chan thurak) EN: businesss class ; business FR: classe affaires [f ] ; business class [f] ; business [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai ) EN: past event ; past occurrence FR: vieille affaire [f]
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt t) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
จริยธรรมทางธุรกิจ[n. exp.] (jariyatham ) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: transaction FR: conduite des affaires [f]
การฟื้นตัวของธุรกิจ[n. exp.] (kān feūntūa) EN: FR: reprise des affaires [f]
การค้า[n.] (kān khā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การกงสุล[n. exp.] (kān kongsun) EN: consular affairs FR: affaires consulaires [fpl]
การเมือง[n.] (kānmeūang) EN: politics ; political affairs FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การศาสนา[n. exp.] (kān sātsanā) EN: religions affairs FR: affaires religieuses [f]
การต่างประเทศ[n. prop.] (Kāntāngprat) EN: FR: Affaires étrangères [fpl]
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f] ; cas [m]
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure FR: affaire criminelle [f]
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khātt) EN: murder case FR: affaire de meutre [f]
คดีเกี่ยวกับ...[n. exp.] (khadī kīo k) EN: FR: affaire concernant … [f] ; affaire impliquant … [f]
คดีสะเทือนขวัญ[n. exp.] (khadī sathe) EN: FR: une affaire qui a marqué les esprits
ขายกิจการ[v. exp.] (khāi kitjak) EN: FR: vendre son affaire ; vendre son commerce
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai s) EN: personal belongings ; personal effects FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ความ[n.] (khwām) EN: lawsuit ; case ; litigation FR: affaire [f] ; procès [m] ; litige [m]
ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām chīep) EN: business acumen FR: sens des affaires [m]
กี้[n.] (kī) EN: affair ; things ; business FR: affaires [fpl]
กิจ[n.] (kit) EN: business ; affairs ; activity ; work FR: affaire [f] ; business [m] ; activité [f] ; travail [m]
กิจจะ[n.] (kitja) EN: business ; affairs FR: affaire [f]
กิจ-[pref.] (kitja-) EN: business ; affairs FR: affaire [f]
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work ; activity FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; activité [f] ; opération [f]
กิจการภายใน[n. exp.] (kitjakān ph) EN: internal affair FR: affaire interne [f]
กิจการ[n.] (kitkān) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking FR: entreprise [f] ; business [m] ; affaire [f]
กิจธุระ[n.] (kit thura) EN: affairs (in general) FR: affaires (en général) [fpl]
ก็แล้วกัน[X] (kølaēokan) EN: as you like it ; let's ... ; alright? FR: d'accord ; va pour ; allons-y pour ; affaire conclue ; d'accord ?
กงการ[n.] (kongkān) EN: business ; things ; concern ; affair FR: affaires [fpl]
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรมการกงสุล[org.] (Krom Kān Ko) EN: Department of Consular Affairs FR: département des Affaires Consulaires [m]
ลมค้า[n. exp.] (lom khā) EN: trade wind FR: climat des affaires [m]
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[xp] (mai chai ko) EN: None of your business FR: Ce n'est pas votre affaire ; Ce ne sont pas vos oignons (fam.)
เรื่องไม่ใช่ของ...[xp] (mai chai re) EN: FR: ce ne sont pas les affaires de …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *affaire*
Back to top