ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accuser*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accuser, -accuser-

*accuser* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accuser (n.) ผู้กล่าวหา See also: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง Syn. prosecutor, plaintiff, objector
English-Thai: Nontri Dictionary
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"there is no witness so dreadful, "no accuser so terrible, as the conscience that dwells in the heart of every man.""การไม่มีพยาน น่าสะพรึงกลัว... ...การไม่มีผู้กล่าวหา นั่นน่ากลัวมากกว่า... ...ขณะที่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่น อยู่ในใจของคนทุกคน"
Yes. I believe I have the right to face my accuser directly?ครับ ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์แก้ต่างกับผู้กล่าวหาโดยตรง
I'm unable to confront my accuser, a non-human entity, to wit, a camera.ผมสู้กับโจทก์\\\ ไม่ได้ เพราะมันเป็นเครื่องจักร\ ที่มีความคิด กล้องจราจรนั่นเอง
The accuser's wife is here making a ruckus and everything!ภรรยาของผู้ฟ้องร้องอยู่นี่ เอะอะโวยวายใหญ่เลยครับ!
I hate to be the accuser here,ฉันเกลียดที่จะเป็นโจทย์ที่นี่,
I have a right to face my accuser.ฉันแค่อยากพบหน้าคนที่กล่าวหาฉัน
I would lower my voice, Accuser.เป็นข้าจะไม่ขึ้นเสียง ผู้กล่าวโทษ

*accuser* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P)
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse

*accuser* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; report ; impeach FR: inculper ; accuser de ; charger
พาโล[v.] (phālō) EN: accuse wrongly ; make a baseless accusation FR: accuser sans preuve
ผู้กล่าวหา[n.] (phū klāohā) EN: complainant ; accuser FR: plaignant [m]
ถือโทษ[v. exp.] (theū thōt) EN: blame FR: accuser ; condamner ; blâmer ; en vouloir à qqn
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accuser*
Back to top