ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เริ่มหัด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เริ่มหัด, -เริ่มหัด-

*เริ่มหัด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริ่มหัด (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
English-Thai: HOPE Dictionary
jackeroon. ผู้เริ่มหัดในฟาร์มหรือไร่ปศุสัตว์
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
neophyte (n.) ผู้เริ่มหัด See also: พวกมือใหม่, สมาชิกใหม่, คนเพิ่งหัด, คนเพิ่งเริ่ม Syn. amateur, beginner, novice, starter Ops. expert
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we'd better start coming up with better lies.ถ้าอย่างงั้น ฉันก็ต้องเริ่มหัดโกหกให้เก่งขึ้น
You Know, I'm Starting To Learn French.เธอก็รู้ ฉันเริ่มหัดเรียนภาษาฝรั่งเศส
You can start forgiving me, and I'll start forgiving you.คุณควรเรื่มหัดยกโทษให้ฉัน และฉันจะเริ่มหัดยกโทษให้คุณ
The moment her daughter began to walk...เธอคิดขณะที่ลูกสาวเริ่มหัดเดิน
I've taken it up.ฉันเพิ่งเริ่มหัดสูบมัน
Well, we'll cross that bridge when she starts walking, okay?ได้,เราจะคุยเรื่องนั้นตอนที่เธอเริ่มหัดเดินโอเคมั๊ย
Morgan's learning to control some aspects of her environment without an intermediary.มอร์แกนเริ่มหัดควบคุมสภาพแวดล้อมได้ โดยไม่ต้องใช้ตัวกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เริ่มหัด*
Back to top