ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ส่วนเสริม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ส่วนเสริม, -ส่วนเสริม-

*ส่วนเสริม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนเสริม (n.) addition See also: augmentation Ops. ส่วนหลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
component(คัมโพ'เนินทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม adj. เป็นส่วนประกอบ, See also: componential,componental adj., Syn. ingredient,constituent
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
segmental(เซกเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับsegment (ดู) ,เกี่ยวกับคำพูดที่ตามมา,เป็นส่วนเสริม,เศษ, See also: segmentally adv.
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
English-Thai: Nontri Dictionary
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appurtenance (n.) ส่วนเสริม Syn. addition, adjunct
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we were thinking to supplement the great work that Laura's doing here with some biweekly sessions with me.คือ เรากำลังคิดว่า จะต้องส่วนเสริมอื่นให้ทุกสิ่งออกมาดี ซึ่งลอร่ากำลังทำอยู่ คือมีการพบกับผมสองสัปดาห์ครั้ง
I'll have you know it's an important part of the war effort.ส่วนเสริมสำคัญในสงคราม
Better you go now before they wake up. The power is a perk, something to make your endless passing days more bearable.ให้ดี นายน่าจะไปก่อนพวกเขาตื่น พลังอำนาจเป็นส่วนเสริม
This entrance... should connect us directly to the annex.ทางเข้านี้... น่าจะทำให้เราเข้าถึง ส่วนเสริมของอาคารได้โดยตรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ส่วนเสริม*
Back to top