ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผูกพัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผูกพัน, -ผูกพัน-

*ผูกพัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อผูกพัน (n.) commitment See also: obligation, pledge Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด
ความผูกพัน (n.) relationship See also: connection Syn. ความสัมพันธ์
ผูกพัน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม
ผูกพัน (v.) be related See also: be connected, be joined, be linked, be associated Syn. สัมพันธน์, เกี่ยวข้อง
ผูกพัน (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่
ผูกพัน (v.) love See also: be fond of, fall in love, be deeply in love Syn. รักใคร่, ชอบ, หลงใหล Ops. หน่าย, คลาย
ภาระผูกพัน (n.) obligation See also: charge
เครื่องผูกพัน (n.) attachment See also: bond Syn. เยื่อใย
English-Thai: HOPE Dictionary
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
English-Thai: Nontri Dictionary
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation๑. พันธกรณี, ข้อผูกพัน๒. หนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obligatory reinsuranceการประกันภัยต่อโดยผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
obligationพันธภาพ ข้อผูกพัน พันธกรณี [การทูต]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquit (vt.) ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน See also: ทำให้ปราศจากภาระ
attachment (n.) ความผูกพันทางอารมณ์ Syn. affection, fondness
bound (adj.) ผูกพัน See also: สนิทสนม
cement (n.) สิ่งทำให้ผูกพันกัน
undertaking (n.) ข้อผูกพัน See also: สัญญา Syn. promise, pledge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will your government stand by... its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?{\cHFFFFFF}รัฐบาลของคุณจะยืนเคียงข้าง ... {\cHFFFFFF}ภาระผูกพันของทหารที่จะ Sarkhan ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่
American lives from any threat so I am obligated to assume the worst.แต่งานของฉันคือการปกป้อง ชีวิตของชาวอเมริกันจาก ภัยคุกคามใด ๆ ดังนั้นฉันผูกพันที่จะ ต้องถือว่าเลวร้ายที่สุด
As a person of faith, I'm bound by a different covenant than Dr. Arroway.เป็นบุคคลที่มีความ เชื่อฉันผูกพันตาม พันธสัญญาที่ แตกต่างจากดร.
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
There's some sort of connection between us, isn't there?เหมือนมีอะไรบางอย่าง ผูกพันธ์เราไว้ คุณว่าไหม
But by having given their husbands to war on the same day an invisible bond formed between themจากการที่ต้องเสียสละสามี ให้กับสงครามในวันเดียวกัน ความผูกพันธุ์ก็เริ่มก่อตัวขึ้น ระหว่างทั้งสองคน
He's beginning to get that anybody he attaches himself to is gonna end up in prison... and he's not the only one who's starting to feel that way, Michael.เขาเป็นหลานคุณนะ เขาคงเริ่มคิดว่าทุกคนที่เขาผูกพันด้วย จะหนีไม่พ้นต้องติดคุกซะหมด และเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้นะ ไมเคิล
As 'a strong and unreasoning, but transitory attachment.'คือ "ความรู้สึกผูกพัน ที่เหนียวแน่ไร้เหตุผล
"Incidentally, water horse, my dear friend I'm wondering, if you've no other pressing engagements could I trouble you to carry me across the loch on your back?คือบังเอิญว่า เจ้าม้าน้ำเอ๋ย เจ้าเพื่อนรัก ฉันอยากรู้ว่า ถ้าเจ้าไม่มี ข้อผูกพันธ์ อันใด ..ฉันอยากให้แกพาฉันข้ามทะเลสาปนี้ไปได้มั้ย
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่
For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh.เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน
Affection, sex, emotional commitment. That's all just for fun, huh?ความรัก เซ็กส์ การผูกพันทางอารมณ์ ทุกอย่างแค่เพื่อความสนุก?
Listen,I don't get attached to patients,but I like this guy.พอเลย ฉันต้องขอให้เธอหยุดตรงนั้น ฟังนะ ฉันไม่ทำตัวผูกพันกับคนไข้ แต่ฉันชอบคนไข้ชายคนนี้
It was a time of people sitting together, bound together by a common feeling of hopelessness.มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คน นั่งรวมกลุ่มกัน ผูกพันกัน ด้วยความรู้สึกที่หมดหวังเช่นเดียวกัน
One the relationship is established... if you get into a relatinship with someone that you think it's exclusive... and then they suggest of being open, that's not gonna fly.มันก็แตกต่างตรงนี้ไง ฉันไม่มีสิทธิ์มีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกพัน วิถีทางที่ความสัมพันธ์ถูกกำหนดไว้...
And the fact that men ha an unnatural bond with their cars.แต่ความจริงที่ว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับรถของพวกเขา อย่างน่าประหลาด
Why would I save a world I no longer have any stake in?ผมจะช่วยโลกไปทำไมกันล่ะ... ...ผมไม่มีอะไรผูกพัน กับมันอีกแล้ว
What I want is for you to appreciate how hard it is for me to watch you bond with the son that you've obviously always wanted.ผมอยากให้พ่อรู้ มันเจ็บปวด ที่เห็นพ่อผูกพันกับ ลูกชายที่อยากมี
To fulfill my family destiny.เผื่อผมจะรู้สึกเป็นหนี้ ผูกพันอะไรบางอย่าง เพื่อเติมเต็มให้กับชะตากรรม ของครอบครัวผม
Unencumbered young man with, uh, stacks of cash.ฉันพูดถูกไหมล่ะ หนุ่มน้อยผู้ที่ไม่มีพันธะผูกพัน กับ เอ่อ กองเงินกองทอง
You're implying there was some kind of sexual tension involved.คุณกำลังสรุปว่าพวกเขา มีอะไรบางอย่าง แบบว่า ความรักใคร่ผูกพันทางเพศ ร่วมอยู่ด้วย นั่นเหรอ?
I know the deal... no strings, we hook up... friends with benefits.ผมรู้ ไม่ผูกพันธ์ สนุกกันเฉยๆ เพื่อนร่วมเตียง
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่
These, these are animals with personalities, with attachments.แต่สัตว์พวกนี้มีตัวตน.. มีความผูกพันกับคน ความผูกพัน
Hell, I would have taken revulsion, any emotional engagement at all.นรกชัดๆ, ฉันควรยอมรับ การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนั่น ความผูกพันทางอารมณ์ใดๆ ทั้งหมด
I don't know if this is good or bad, but you're consistent.แม้ฉันจะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่ แต่มนุษย์มีความผูกพันกัน โดยอย่างแท้จริง
So you better cool your jets and get over yourself, little lady, because what we did bonds us forever, whether you like it or not.ดังนั้นเธอต้องเย็นไว้และ เอาชนะตัวเองนะ,สาวน้อย เพราะสิ่งที่เราได้ทำมันผูกพันเราไปตลอด ไม่ว่าเธอจะชอบมันหรือไม่
Of marriage... and obligation...ของการแต่งงาน ... และภาระผูกพัน ...
Well, you skip over any attempt to repair your emotional connection and you win back her affection with an empty financial gesture.ก็ ไม่ต้องใช้ความพยายามจะรักษา ความผูกพันธ์ทางอารมณ์ แต่เอาชนะใจเธอ ด้วยของมีค่าที่กลวงเปล่าไงล่ะ
They can't make an assessment of Jake's situation unless they see his bond with you firsthand.พวกเขาไม่สามารถประเมิน สภาพการณ์ของเจค นอกจากว่าพวกเขาจะเห็นความผูกพันของเจค กับคุณก่อน
The threads that connect us are not bound by space and time.สายใยที่เชื่อมโยงพวกเรา ไม่ได้ผูกพันด้วย ช่องว่างและกาลเวลา
By the time I brought Tamara over, they were bonding over arts and crafts.ตอนที่ฉันพาทามาร่าไปที่บ้าน พวกเขาผูกพันธ์กัน ด้วยงานศิลป์กับงานฝีมือ
Becoming a maker is an eternal commitment, deeper than any human bond.การเป็นผู้สร้าง จะเป็นการผูกพันกันตลอดไป ลึกซึ้งกว่าสายใยมนุษย์
Nolan came to me and told me he had formed a bond with David while he was in prison and that he believed that your father had been set up.โนแลนมาหาฉัน และบอกว่าเขาผูกพันกับเดวิด ตอนที่ติดคุกอยู่ และเขาเชื่อว่า พ่อของเธอถูกจัดฉาก
There is one young lady with whom Jackson shared a real bond, one person who can save him.มีเด็กสาวคนหนึ่ง ที่ แจ็คสันเคยมีความผูกพันอย่างแท้จริง คนเดียวที่ช่วยเขาได้
To have and to hold, and to be legally bound so that we may never be compelled to testify against each other in a court of law.เพื่อมีกันและกัน และเพื่อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อเราจะได้ไม่ถูกบังคับให้ เป็นพยานความผิดของกันและกันในชั้นศาล
The man's idea of father/son bonding was teaching me how to diversify bonds.ความคิดของผู้ชาย พ่อ/ลูกชาย ความผูกพันธ์ สอนฉันให้รู้ว่าจะเปลี่ยแปลงความผูกพันยังไง
I mean, he's engaged and connecting, but without his quirks, he's just not Brick.ว่ามั้ย เขาผูกพันและมีสัมพันธ์ แต่ถ้าเขาไม่แปลก เขาก็ไม่ใช่บริคน่ะสิ
Brave men have fought and died building the proud tradition and fear of reputation that I am bound to uphold.บุรุษผู้กล้าหาญได้ต่อสู้และ เสียชีวิต สร้างประเพณีความภาคภูมิใจ และความกลัวของ ชื่อเสียงที่ฉันผูกพันที่จะ ส่งเสริม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผูกพัน*
Back to top