ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นอกเหนือจาก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอกเหนือจาก, -นอกเหนือจาก-

*นอกเหนือจาก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกเหนือจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than
นอกเหนือจากนี้ (conj.) besides See also: in addition, moreover, apart from that
English-Thai: HOPE Dictionary
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer,name,cite
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
English-Thai: Nontri Dictionary
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
moreover(adv) ยิ่งกว่านั้น,นอกจากนั้น,อนึ่ง,นอกเหนือจากนั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tracingแนวสืบค้นหมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bonus (n.) เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ Syn. gratuity
extra working time (n.) เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
hard labor (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
over and above (idm.) นอกเหนือจาก See also: มากกว่าหรือยิ่งกว่าบางสิ่ง
overtime (n.) เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ Syn. extra working time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า
She said that this place is abandoned for about two years, in spite of the people that live down here.เธอว่าที่นั่นถูกทิ้งให้ร้างมาประมาณ 2 ปีได้ นอกเหนือจากคนที่อยู่แถว ๆ นี้
I see! Apart from the subject you're teaching, all others are pointless?เข้าใจ แต่นอกเหนือจากวิชาที่คุณสอน อย่างอื่นก็ไม่ช่วยอะไร
But despite that, they persevered and emerged such winners that the world applauded them.พวกเขาถูกเยาะเย้ย แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และพาตัวเองกลายเป็นผู้ชนะ ที่โลกต่างก็ยกย่องพวกเขา
Implanting a woman with an embryo created by any means other than fertilization is illegal.ใส่ใจกับผู้หญิงที่ มีทารกในครรภ์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการปฏิสนธิ มันผิดกฎหมาย
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ...
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้
So, without further ?แล้ว, นอกเหนือจากนี้ ผมของยกเวทีให้กับบุคคล ที่ผมเพิ่มรู้จักและชื่นชืม
You wouldn't know any current bands.- ที่นอกเหนือจากประเด็น - ขอให้สนุกนะลูกรัก
The only thing that these victims have in common, besides having their brains liquefied, was that they were all close to someone who pissed off your father.มีเพียงสิ่งเดียวที่เหยื่อพวกนี้มีร่วมกัน นอกเหนือจากที่พวกเขาสมองเหลว ก็คือ พวกเขาใกล้ชิด
His weight needs to come up a little bit, but other than that...น้ำหนักของเขาต้องมาขึ้นสักหน่อย แต่นอกเหนือจากนั้น... เเต่เขายังมีปัญหา
Not otr than the fact it's gone missing.ไม่, นอกเหนือจากความจริง มันกำลังจะหายไป
Are there any others, aside from you and damon?ยังมีคนอื่นๆ นอกเหนือจาก คุณและเดม่อนอีกมั้ย?
To die, to sleep no more, and by a sleep to say the end is the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to.คิดว่าไม่ นอกเหนือจากนั้นคุณหลอกผม การออกกำลังกายทางกายภาพ และทางเทคนิคคือสิ่งสำคัญ
Well, I always thought it had to be one way or the other, but maybe...ฉันคิดเสมอว่ามันจะเกิดขึ้น มันเป็นแค่ทางเดียว หรือไม่ก็นอกเหนือจากนี้ บางที
You know, next to our parents, nothing screws a person up more.เอ่อ นอกเหนือจากพ่อแม่เรา ไม่มีอะไรทำให้เรายุ่งเหยิงนอกจากโรงเรียนอีกแล้ว
Anyone other than Ben having problems with Simon?มีใครอีกมั๊ยครับ นอกเหนือจากเบน ที่มีปัญหากับไซม่อน?
Deep down... aside from your police job and your extracurricular activities.ลึกลงไป... นอกเหนือจากงานตำรวจของคุณ แล้วพวกกิจกรรมนอกหลักสูตรของคุณ
Ah, so, you're here to put all my clothes beside lawn mowers and shotguns all across America.คุณเลยมาที่นี่เพื่อกว้านซื้อเสื้อผ้าของฉัน นอกเหนือจากเครื่องตัดหญ้า และปืนลูกซองทั่วทั้งอเมริกา
However, beyond what you've imagined at the desk, there is another world.ยังไงก็ตาม \ นอกเหนือจากสิ่งที่เธอคิดได้ที่โต๊ะทำงาน มีอีกโลกหนึ่ง
I think you, of all people, should see.ข้าคิดว่าท่าน นอกเหนือจากคนอื่นๆ ควรจะได้เห็น
Someone who, other than his irrational fear of automatic toilets, is normal.ใครซักคนที่... นอกเหนือจากการกลัวห้องน้ำอัตโนมัติ อย่างไม่มีเหตุผลแล้ว เป็นคนปกติ
Lynette, in all seriousness, it's your mother's wedding day.ลินเน็ธ นอกเหนือจากเรื่องทั้งหมดนี่ วันนี้เป็นวันแต่งงานแม่คุณนะ
Her narcissistic personality wouldn't allow her to listen to anything that didn't revolve around her for more than a few minutes at a time.บุคลิกภาพหลงตัวเองของเธอ ไม่ยอมให้เธอ ฟังคนอื่นนอกเหนือจากตัวเอง ในแต่ละครั้งได้นานๆ
Glad to see you're taking an interest in someone other than John Blackwell.ดีใจเหลือเกินที่เธอให้ความสนใจ ในบางคนนอกเหนือจาก จอห์น แบล็คเวล แบล็คเวล ?
Well, I'm taking page out of Frank Devereaux's Bible on this.ฉันได้หน้านี้มา นอกเหนือจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับแฟร็งค์ เดเวอร์รูซ์ ตรงนี้ไง
Furthermore, out of costumes, these heroes tend to be unassuming, so let's add mild-mannered to our profile.ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือจากชุดแล้ว ฮีโร่พวกนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นพวกถ่อมตัว ดังนั้นเราต้องใส่ความอ่อนโยน ลงไปในโพรไฟล์ของเราด้วย
As a result, Nikita and Michael are using the box to take this place apart, to destroy what you took decades to build.ซึ่งเป็นผลให้ นิกิต้าและไมเคิลใช้ กล่องใบนั้นทำสิ่งที่นอกเหนือจากเดิม เพื่อทำลายสิ่งที่คุณทุ่มแรงสร้างมาหลายปี คุณคงไม่มีความสุขนักที่ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ใช่ไหม
If you attempt to save Michael or do anything other than what I demand, I will vaporize the house.ถ้าเธอคิดจะช่วยไมเคิล หรืออะไรก็ตาม ที่นอกเหนือจากที่ฉันสั่ง ฉันจะเผาบ้านหลังนั้นให้เป็นจุล
I accidentally kicked myself out, but there are couple things I need to delete.ฉันออกจากหัวข้อนี้โดยบังเอิญ... แต่นอกเหนือจากข้อความที่ฉันโพสต์ มีหนึ่งข้อความที่ต้องถูกลบ
Nope, not unless you're throwing it in my closet.ไม่ ไม่สามารถเลยนอกเหนือจากว่าเธอจะมาจัดในห้องเสื้อผ้าของฉัน (พูดประชด)
Yeah, we're sorry we messed up your deal, but this was beyond business.ใช่ พวกเราขอโทษที่ทำข้อตกลงของคุณพัง แต่มันนอกเหนือจากธุรกิจ มันเรื่องส่วนตัว
I hope you don't mind, but in addition to the necessary hardware, I brought a few books for you to read...ผมหวังว่าคุณคงไม่ถือ ที่เพิ่มมา นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น ผมซื้อหนังสือมา 2-3 เล่ม ให้คุณอ่าน...
I've been back by her hotel a couple of times, but... other than that, I don't know where to look.ผมกลับไปแถวโรงแรมที่เธอพัก สองครั้ง แต่... นอกเหนือจากนั้น ผมไม่รู้ว่าจะไปหาเธอได้ที่ไหน
Another reason I prefer this sport, apart from its rebellious streak, is that next to the spaceships you get F1, NASCAR machines are beautifully simple.อีกเหตุผลที่ผมสนใจในการแข่งนี้ นอกเหนือจากการแข่งผิดกฎหมาย คือรถที่แทบจะแซงยานอวกาศ รถนาสคาร์ใช้เครื่องยนต์ที่แสนจะธรรมดา
Can you can think of anybody else?คุณคิดว่ามีใคร นอกเหนือจากนี้ อีกไหม?
Anyways, you want to guess who else, other than Arthur Swenson, had a transplant in the last year?ยังไงก็ตาม นายอยากจะลองทายไหม ใครอีกคน นอกเหนือจาก อาเธอร์ ซเวนสัน ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะปีที่แล้ว?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นอกเหนือจาก*
Back to top