ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทางเลือก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทางเลือก, -ทางเลือก-

*ทางเลือก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางเลือก (n.) choice See also: alternatives, option Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
option(ออพ'เชิน) n. การเลือก,ทางเลือก, Syn. choice,voice
optional(ออพ'เชินเนิล) adj. ให้เลือกได้,มีทางเลือก., See also: optionality n., Syn. elective
English-Thai: Nontri Dictionary
choice(n) สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก
option(n) ทางเลือก,สิทธิการเลือก
optional(adj) ให้เลือกได้,มีทางเลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alternativeทางเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de bene esse (L.)โดยเป็นทางเลือกที่ดีกว่า, โดยเผื่อไว้เพื่ออนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
option๑. การเลือก๒. ทางเลือก๓. ตัวเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
semantic webเว็บเชิงความหมาย, เว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคำหลักอย่างตรงไปตรงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Synchronized mediaสื่อประสานเวลา เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ประสานเวลากับรูปแบบอื่นเพื่อนำเสนอข้อมูล และ/หรือ กับองค์ประกอบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลา ทั้งนี้ไม่รวมถึงสื่อทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความ [Assistive Technology]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alterative (n.) ทางเลือก
alternate (n.) ทางเลือก
alternative (n.) ทางเลือก Syn. choice, option
choice (n.) ทางเลือก See also: ตัวเลือก Syn. pick, selection
lucky dip (idm.) สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก
no two ways about it (idm.) ไม่มีทางเลือก (คำไม่เป็นทางการ)
only way to go (sl.) ทางเลือกที่ดีที่สุด See also: วิธีที่ดีที่สุด
option (n.) ทางเลือก See also: สิ่งที่เลือกได้ Syn. choice, alternative
optional (adj.) ซึ่งเป็นทางเลือก
put before (phrv.) เสนอทางเลือกให้ Syn. set before
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
You leave me no choiceคุณไม่ให้ทางเลือกกับฉันเลย
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
I have no choice hereฉันไม่มีทางเลือกที่นี่
It seems I have no optionมันดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือก
You always have a choiceคุณมีทางเลือกเสมอ
I have no choiceฉันไม่มีทางเลือก
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
He had limited optionsเขามีทางเลือกจำกัด
It means you have no choiceมันหมายความว่าคุณไม่มีทางเลือก
We haven't got much of a choice hereที่นี่พวกเราไม่มีทางเลือกมากนัก
We don't have a choiceเราไม่มีทางเลือกเลย
What other options do you have?เธอมีทางเลือกอื่นๆ หรือ?
I'll familiarize you with some of our optionsฉันจะทำให้คุณคุ้นเคยกับทางเลือกบางอย่างของเรา
We've got no other optionพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นเลย
I guess this is the only optionผมคาดว่านี่เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก
In light of this personal sacrifice you've made I have no choice but to take the case.ด้วยการเสียสละของพระอาจารย์... ...ผมไม่มีทางเลือก... ...นอกจากการรับงานนี้
I want you to trust me to make my own choices... and I want you to stop trying to control my life just because you can't control yours!อยากให้พ่อเชื่อใจ ให้หนูเลือกทางเลือกของตัวเอง แล้วก็อยากให้พ่อเลิกควบคุมชีวิตหนู เพราะว่าพ่อควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้
... theotherpersonhas nochoice but to draw it the way it is.... อีกคนหนึ่งก็ไม่มีทางเลือก ก็คงจะต้องอยู่ภายใต้อาณัต
Look, I don't have a choice, so would you help me out, please?ดูสิ ฉันไม่มีทางเลือก เธอจะช่วยฉันไหม? ขอร้องหล่ะ
I have no choice before but now I want to turn over a new leafเมื่อก่อน ฉันไม่มีทางเลือก แต่ตอนนี้ ฉันอยากมีชีวิตใหม่
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก
If he finds out where Neo is before you get to him then I'm afraid our choices are going to become difficult.ถ้าเขาหาพบว่า นีโอ อยู่ที่ไหน ก่อนที่พวกคุณจะไปถึงเขา ...ฉันกลัวว่าทางเลือกของพวกเรา จะยากยิ่งขึ้นไปอีก
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membershiจากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก
If he makes the wrong decision, then we have no choice but to decide for him.แล้วถ้าเค้าตัดสินใจผิดล่ะ ไม่มีทางเลือก ที่จะชี้ขาดให้เค้า
Su-wan, it's not a choice, it's fate.ซูวาน มันไม่มีทางเลือก เชื่อฉันนะ
I needn't remind you Gentlemen, that in a few minutes we'll have no choice but to send people in there.ฉันไม่จำเป็นต้องเตือนคุณสุภาพบุรุษที่ในไม่กี่นาที เราจะไม่มีทางเลือก แต่ที่จะส่งคนในนั้น
You got two choices, Taekwondo or jail?พวกแกมีแค่ 2 ทางเลือก เทควันโด หรือ คุก!
For the laundry, there's no choice, but for Kyoko to sneak out quietly for the laundryกรณีนั้น ไม่มีทางเลือก ยกเว้นให้เคียวโกะ ออกไปซักผ้าอย่างเงียบๆ
What do you mean it's a prearranged choice?คุณคิดว่ายังไง มันเป็นทางเลือก ที่ถูกเตรียมไว้งั้นเหรอ?
Our factory is there, I have no choice.โรงงานเราอยู่ที่นั่น ผมไม่มีทางเลือก ผมจะบอกความห่วงใยของคุณกับโนบุซังเอง
What did you do? - No choice. Him or me.- ไม่มีทางเลือก ฉันหรือเขา
I have to think about a couple of other options but this sounds very attractive.ฉันกำลังคิดว่า มีทางเลือก2ทาง... ...แต่ทางที่2นี่มัน น่าสนใจกว่า
All you need to do is be conscious about your choices and responsible for your actions.ทั้งหมดที่เธอต้องทำ คือคิดให้ได้เกี่ยวกับทางเลือกของเธอ และรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเอง
Now, Lord knows this city has seen its share of pain, but unlike Katrina, this disaster was not an act of nature.และหลักฐานทั้งหมด ก็อยู่ใต้น้ำขุ่นๆ ลึก 100 ฟุต. มันไม่มีทางเลือก -เควิน,ดักอยู่ไหน?
You know, you're really on the ball, Maggie.รู้มั้ย คุณมีทางเลือก แม็กกี้
The lady maid, the one and only one we ever liked, said that to us, and then disappeared into the darkness of night.มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันยอมแพ้หรือเปล่า ฉันไม่มีทางเลือก แต่การทำงาน ภายใต้พี่น้องของฉันในอนาคตแบบนั้น
Nora, look, I am sorry I lied, but you know, you gave me no choice, and...นอร่า คือ ฉันเสียใจที่โกหก แต่เธอ รู้มั๊ย เธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือก แล้ว
I understand but other options we talked through all kind of ways but they were all rejected but depending on how... you could have done it better?ฉันเข้าใจ แต่ทางเลือกอื่น เราลองพูดไปทุกวิถีทางแล้ว แต่พวกเขาก็ปฏิเสธอยู่ดี
That narrows my choices in life to freak or guinea pig.แล้วฉันต้องพูดถึงมันไปตลอดชีวิต แล้วทางเลือกของฉันก็จะเหลือแค่ อยู่ต่อไป
Jo,you got options. No one in their right mindchooses this life.โจ, คุณมีทางเลือกนะ ไม่มีใครตัดสินใจถูกตลอดหรอก
Lila may be the right woman for me but she's wrong about one thing recovery simply isn't an option when i let my guard down, i open myself up for attack or capture i need to embrace who i am, who i've always been.ไลล่าอาจเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับผม แต่เธอก็คิดผิดเรื่องนึง การรักษาไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เมื่อไหร่ที่ผมไม่ระวัง ผมเปิดช่องให้โจมตี
You were there pappu, i had no choice, he was going back to america.นายก็อยู่ที่นั่น ปับบู, ฉันไม่มีทางเลือก, เขากำลังจะกลับไปอเมริกา
We wait any longer,big eye, we're not gonna have any choice in the matter.เรารอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว , บิ๊กอาย เราไม่มีทางเลือก ฉันไม่สามารถยูเทิร์นกลับไปได้
It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right.นั่นควรจะเป็น ทางเลือกของเราทุกคน และเราควรเลือก ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอ
We are left with but one option.ของมันเห็น ๆ กันอยู่ ไม่มีอะไรให้คิดมาก เราเหลือแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้น ข้าเห็นด้วยกับ เอ่อ
Uh, I don't think you have much of a choice there.อ้า, ฉันไม่คิดว่าคุณมีทางเลือก อะไรมากนัก
It seemed that fate now offered me a wonderful alternative... an opportunity to completely duck out of my life.ดูเหมือนว่าโชคชะตา จะเสนอทางเลือกที่ดีให้กับฉัน โอกาศที่จะหนีไปจากชีวิตแบบนี้ซะที
Then the only other option is your father. Or money.งั้น ทางเลือกสุดท้าย ก็ใช้พ่อของเธอ หรือไม่ก็เงิน
I mean-- Well, what's the alternative? We go to your place?งั้น มีทางเลือกอื่นมั้ยล่ะ ไปที่บ้านคุณมั้ย
Well, I'm sorry, but there really isn't another option at this point.ผมเสียใจด้วย แต่มันไม่มีทางเลือกอื่น ในตอนนี้เลย.
No choice? Are you out of your mind?- ทางเลือก บ้าไปแล้วรึไง
Okay, just to be clear, so our options are die here, die in the tunnels, or die in the streets. ls that... — Yeah, pretty much.โอเค ที่แน่ๆเลย เราก็มีทางเลือกว่า ตายอยู่ตรงนี้ ตายในอุโมงค์ หรอขึ้นไปตายกันข้างถนน แค่นี้ -ใช่ เจ๋งมาก
Here are the keys to the gun cases. Only as a last resort. Got it?นี่กุญแจเก็บปืน เป็นทางเลือกสุดท้าย ถ้าจำเป็นต้องใช้ล่ะนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทางเลือก*
Back to top