ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตะกลาม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตะกลาม, -ตะกลาม-

*ตะกลาม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกละตะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม, จะกละจะกลาม
English-Thai: HOPE Dictionary
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be hungry (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. eat greedily
eat greedily (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry
engorge (vt.) กินตะกละตะกลาม See also: กินมูมมาม Syn. glut, gorge
engorge (vi.) กินตะกละตะกลาม See also: กินมูมมาม Syn. glut, gorge
greedily (adv.) อย่างตะกละตะกลาม Syn. selfishly
pig (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ) See also: กินอย่างมูมมาม
raven (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry, eat greedily
raven (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
ravening (adj.) ตะกละตะกลาม See also: ซึ่งแย่งชิง Syn. hungry, greedy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I was super late to work, rushing like crazy, guzzling my giant coffee, when this guy crashed into me.ก็ ฉันไปทำงานสายมากๆ รีบเป็นบ้าเลยล่ะ แล้วก็ดื่มกาแฟแก้วใหญ่ของฉันอย่างตะกละตะกลาม ตอนที่ชายคนนี้ชนเข้ากับฉัน
That's the thing about greed, Arch.นั่นคือความตะกละตะกลาม อาร์ช
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด
He must devour the souls of his victims.เขาต้องตะกลามวิญญาณของเหยื่อ
It's all because of your greed and that caused you to have diarrhea!ถ้าเธอกินอย่างตะกละตะกลาม แล้วท้องเสีย ฉันคงถูกฆ่าแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตะกลาม*
Back to top