ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ชื่นบาน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ชื่นบาน, -ชื่นบาน-

*ชื่นบาน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นบาน (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ชื่นบาน (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์
English-Thai: HOPE Dictionary
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
English-Thai: Nontri Dictionary
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May your days be merryเป็นวันที่ชื่นบานของคุณ
It's not often one man gets to say that to another with such joy.มันไม่ค่อยจะบ่อยนักที่คนนึงจะบอก กับอีกคนด้วยความชื่นบานขนาดนั้น
Weeping may endure through the night.อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง.. แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า"
The last thing she saw on this earth was your delightful face.สิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นในโลกนี้ ก็คือหน้าอันชื่นบานของคุณ
I keep looking for someone to blame, but... all I can see is Dave’s big goofy smile.ผมเอาแต่กล่าวโทษคนอื่น แต่ก็... ที่ผมมองเห็นทั้งหมด คือรอยยิ้มชื่นบานของบิ๊กเดฟ
♪ No other city ever made me glad ♪#ไม่มีเมืองไหน ทำให้ใจฉันชื่นบาน#
Well, I would happily submit.ข้าจะน้อมรับอย่างชื่นบาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ชื่นบาน*
Back to top