ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คำปฏิญาณ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คำปฏิญาณ, -คำปฏิญาณ-

*คำปฏิญาณ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำปฏิญาณ (n.) promise See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำมั่นสัญญา
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
votive(adj) ตามสัญญา,เกี่ยวกับคำปฏิญาณ,เกี่ยวกับคำมั่น
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Hippocratic oath (n.) คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
swear in (phrv.) กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
vow (vt.) ให้คำปฏิญาณ See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด Syn. promise, swear
vow (vi.) ให้คำปฏิญาณ See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด Syn. promise, swear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
The bishop broke his vows to tell me this.ท่านบิชอป ยอมผิดคำปฏิญาณ บอกผม
It dawned on me when I was walking around... that while you wrote a funny book about vows... you never actually wrote any vows from you to me.ผมนึกขึ้นได้ตอนที่ไปเดิน คุณเขียนหนังสือขำๆ เกี่ยวกับคำปฏิญาณ แต่คุณไม่เคยเขียนคำปฏิญาณต่อผม
Then I guess that would be the first time somebody's lied under oath.งั้น ก็คงเป็นครั้งแรกที่มีคนให้คำปฏิญาณ แล้วยังโกหกได้อีก
Oh, my God, Clark. There are these vows -- no lovers.โอ พระเจ้า คล้าก นี่มัน คำปฏิญาณ ไม่มีคนรัก
Generally speaking, pledges aren't supposed to talk unless they ask a question.โดยปกติ การพูด คำปฏิญาณไม่สมควร จะพูดออกมา ยกเว้นเขา จะถาม
That's because, generally speaking, pledges don't have anything to say.นั่นเป็นเพราะว่า, โดยปกติการพูด คำปฏิญาณไม่มี อะไรให้พูด
A lifetime of discipline and commitment to cause wiped away by a mere $10,000.กฎที่ยึดถือมาชั่วชีวิต กับคำปฏิญาณได้ปลิวหายไป ด้วยเงินแค่หมื่นดอลล่าร์
Last time Lyla and I got married, we said our vows on an ATV in the Registan desert.ครั้งสุดท้ายที่ไลล่า กับฉันแต่งงานกัน เรากล่าวคำปฏิญาณ บนรถ ATV ในทะเลทรายเรจิสตัน
I just need you all to not say anything about what happened, and I figured a blood oath was cheaper than buying you all presents.ฉันแค่อยากให้พวกเธอทุกคนไม่พูดอะไร เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น และฉันคิดว่าคำปฏิญาณเลือด ราคาถูกกว่าซื้อของขวัญให้เธอทุกคน
Take the sixth step that we may follow our vows in life.ก้าวที่หก เราจะทำตามคำปฏิญาณของเรา
And he's never broken it?แล้วไม่ผิดคำปฏิญาณเลยหรือ
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี.
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
You cannot ask me to betray my king. I have sworn an oath.ข้าไม่ทรยศ ผิดคำปฏิญาณ
Okay? I've taken an oath.ผมให้คำปฏิญาณไว้แล้ว
When we took our vows we promised to love each other in sickness and in health.ตอนเราให้คำปฏิญาณกัน... ...เราสัญญาจะรักกันไม่ว่าในยามป่วย หรือยามแข็งแรง
You putting on that ring while saying your vows.นายสวมแหวนนี่ตอนให้คำปฏิญาณ
You must release me from my oath.เธอต้องปลดปล่อยฉันจากคำปฏิญาณ
...Wedding vows of eleanor and cyrus....นี่การให้คำปฏิญาณตนงานแต่งงานของเอเลนอร์และไซรัส
And i'm gonna honor that...และฉันจะรักษาคำปฏิญาณนั้น
Vow of honesty, Jason.คำปฏิญาณของความซื้อสัตย์ไง เจสัน
A little while later, it was time for Stanford and Anthony to exchange vows.ไม่นานต่อมา สแตนฟอร์ดกับแอนโธนี่แลกคำปฏิญาณ
"And on and on, one by one, she lampoons the traditional wedding vows."ยิงมุก ยิงมุก แล้วก็ยิงมุก เธอเหน็บคำปฏิญาณแต่งงานแบบขำๆ
I took the liberty of making up some vows for you.ผมถือวิสาสะร่างคำปฏิญาณให้คุณ
She was under oath.แต่เธอให้คำปฏิญาณแล้วนะ
I had to swear an oath before we began this deposition and I don't wanna perjure myself, so I have a legal obligation to say no.ผมต้องให้คำปฏิญาณก่อนให้การ ผมไม่อยากให้การเท็จ ผมจึงต้องพูดความจริงว่า ไม่
No vows, no lovers, no allies... and no disciples.คำปฏิญาณ ไม่มีคนรัก ไม่มีพันธมิตร และไม่มีสาวก
You took your vows, Oliver.นายผิดคำปฏิญาณ โอลิเวอร์
I'm about to break a vow...an oath of confidentiality I had with your father.เรื่องที่พ่อจะพูดมันเกี่ยวกับคำปฏิญาณ... คำสาบาน การรักษาความลับที่พ่อรับปากกับพ่อของลุก
Place the ring, speak the oath...วางแหวน แล้วกล่าวคำปฏิญาณ
Place the ring, then speak the oath.วางแหวน กล่าวคำปฏิญาณ
I will resign from the position of Provisional President.นี่คือคำปฏิญาณของผมต่อประชาชนชาวจีน
I will keep my vows.ผมจะรักษาคำปฏิญาณของผม
I don't know how, but that man does not take the oath.ผมไม่รู้ว่ายังไง แต่ชายคนนั้น ไม่ทำตามคำปฏิญาณ
You're right. He has pledged his allegiance.นายพูดถูก เข้าให้ให้คำปฏิญาณถวายความจงรักภักดีแล้ว
Do you remember your vows, Ser?เจ้าจำคำปฏิญาณของเจ้าได้ไหม? เซอร์?
I accept your pledge, with a glad heart.ข้าขอน้อมรับคำปฏิญาณของเจ้า ด้วยหัวใจ
Look, I can't tell you why, but something happens when you exchange vows.เอาล่ะ คือฉันบอกเธอไม่ได้ว่าเพราะอะไร แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นตอนที่นายกล่าวคำปฏิญาณ
I'm struggling with whether I should renounce my vows.พ่อกำลังดิ้นรนว่า พ่อควรสละคำปฏิญาณดีหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คำปฏิญาณ*
Back to top