ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การเดิมพัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การเดิมพัน, -การเดิมพัน-

*การเดิมพัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเดิมพัน (n.) gamble See also: bet, wager, game Syn. การเสี่ยงโชค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We found out he had a gambling problem he run out in bad bets, so desperate that he bets against his own house and threw the battle to win the bet he threw a battle to win a bet?เราพบว่าเขาติดการพนัน เขาหมดในการเดิมพันไม่ดี หมดหวังดังนั้น ที่เขาเดิมพันกับบ้านของเขาเอง และโยนแบทเทิลให้ชนะเดิมพัน
$3 million to back my bet, and when I won, I'd give him his money back with an extra $1/2 million.เงิน 3ล้านดอลลาร์ในการเดิมพัน และเมื่อผมชนะ, ผมยอมคืนเงินของเขาให้ เพิ่มให้ 1.2ล้านดอลลาร์ด้วย
And then there's CDOs made up of the opposite side of the bet you made with your swaps.แล้วมี ซีดีโอs สร้างขึ้นจากฝั่งตรงข้าม ของการเดิมพันที่คุณทำกับ สัญญาของคุณ
Driving new Cadillacs, paying 50% on a bet.การขับรถคาดิลแลใหม่จ่าย 50% ในการเดิมพัน
I bet we could think of something.l การเดิมพันที่เราจะได้คิดว่าสิ่งที่
Taking bets today, Red?การเดิมพันในวันนี้สีแดง?
A good bet. Other anomalies:เป็นการเดิมพันที่ดี สิ่งประหลาดที่น่าสนใจอื่น ๆ :
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี
The fate of your village is of far greater importance than any bet Phileas has made.สำคัญกว่าการเดิมพันของฟิเลียส
Relax. This is still your best bet.ใจเย็น นี่ยังเป็นการเดิมพันที่ดีที่สุดของคุณอยู่
It was all a little bet we madeมันเป็นแค่การเดิมพันระหว่างเราสองคน
You want to bet?คุณต้องการเดิมพันไหม
If there is anything worth dying for...ถ้ามันควรค่าแก่การเดิมพันชีวิตเพื่อให้ได้มา..
Remember what you have at stake.จำไว้นะ สิ่งที่มีคือการเดิมพัน
The pride of IPS is at stake.ความภาคภูมิใจของ IPS อยู่ที่การเดิมพัน
Intelligent bets.การเดิมพันที่แสนฉลาด
So, we're all clear on the bet and the stakes? Oh, yes.งั้นเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการเดิมพัน
The stakes have never been higher.ไม่มีการเดิมพันครั้งไหนสูงเท่าครั้งนี้
Really, Arthur, you should know better than to bet against Morgana.จริงเหรอ, อาร์เธอร์ที่เจ้าควรรู้ดีกว่านี้การเดิมพันกับมอกาน่านะ
It's true it's been a bit of a journey.มันก็จริง การเดิมพันนี้
I mean, I realize the stakes aren't actually that high, but somehow, that just makes it extra scary.ฉันรู้ว่าการเดิมพันมันไม่ได้สูงเท่าไหร่ แต่นั่นแหละที่ทำให้มันน่ากลัวเป็นพิเศษ
Investing money is a gamble.การลงทุนคือการเดิมพัน_BAR_
With millions of lives at stake,พร้อมกับการเดิมพันของชีวิตนับล้าน
That was a hell of a gamble.นั่นคือห่าเหวของการเดิมพัน
There's a high stakes game in Hoboken.มันเป็นการเดิมพันที่สูง ในโอโบเกน
Want to double the stakes?ต้องการเดิมพัน2เท่า ?
"It's the stake one puts up in order to play the game of life."มันเป็นการเดิมพันอย่างนึง ของการเล่นเกมแห่งชีวิต
We need someone to draw his fire, the hybrids are immune to it, so they're our best bet.เราต้องการคน ที่รับระเบิด แล้วพวกลูกผสม ก็มีภูมิคุ้มกัน ดังนั้นพวกนั้นเป็นการเดิมพันที่ดี
Is this because you want to win the pool?นี่เป็นเพราะคุณต้องการ ชนะการเดิมพันหรือเปล่า
Now I guess all bets are off.ตอนนี้ฉันคิดว่าการเดิมพัน ทั้งหมดจะถูกปิด
Shit, how did you know to bet at that?อึ, วิธีการที่คุณร การเดิมพันที่ว่า
This is a good one to bet on.นี่คือ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีในการเดิมพัน.
But everything in life is a risk, and you like to gamble.แต่ทุกอย่างในชีวิตก็ล้วนแต่มีความเสี่ยง และเธอก็ชอบการเดิมพัน
To a motive-- well, stakes are high.เรื่องแรงจูงใจ การเดิมพันสูง
No more bets, please.ไม่มีการเดิมพันเพิ่ม
If we don't fight back, we may as well lay down in our beds and wait for death, because that's what's at stake.ถ้าเราไม่สู้คืน เราก็ต้องนอนรอ ความตายในเตียงของเราเอง เพราะนั่นเป็นการเดิมพัน
I feel that... there's so much at stake.ฉันรู้สึกได้... มันเป็นการเดิมพันที่สูงนัก
That's a big bet.เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การเดิมพัน*
Back to top