ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กรรไตร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กรรไตร, -กรรไตร-

*กรรไตร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรไตร (n.) scissors See also: clippers, nippers, shears Syn. กรรไกร
กรรไตร (n.) scissors Syn. ตะไกร
กรรไตร (n.) scissors Syn. กรรไกร, ตระไกร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กรรไตร*
Back to top